ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนสาร*, -ธนสาร-

ธนสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนสาร (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สมบัติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนสาร
Back to top