ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่อน*, -ท่อน-

ทอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอน (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
ทอนกำลัง (v.) reduce one´s power See also: cripple or weaken one´s power, wear sth/sb down
ทอนซิล (n.) tonsil Syn. ต่อมทอนซิล
ทอนสตางค์ (v.) give the change See also: return the change Syn. ทอน
ทอนเงิน (v.) give the change See also: return the change Syn. ทอนสตางค์, ทอน
English-Thai: HOPE Dictionary
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
automaton(ออทอม'มะทอน,-เทิน) n., (pl.
autonomous(ออทอน'โนมัส) adj. เป็นอิสระ,เกิดขึ้นเอง,ปกครองตนเอง, Syn. independent, free,self-reliant ###A. dependent)
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
change(เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter,replace
cistern(ซิส'เทอน) n. ถังน้ำ,ที่เก็บน้ำ
curtail(เคอร์เทล') {curtailed,curtailing,curtails} vt. ทำให้สั้น,ตัดให้สั้น,ตัดทอน,ย่อ,จำกัด,ลด, See also: curtailer,curtailment n., Syn. reduce
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
krypton(คริพ'ทอน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชา
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
platonic(พละทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับPlato
proton(โพร'ทอน) n. อนุภาคของอะตอมที่มีประจุบวกซึ่งมีขนาดประจุเท่ากับของอิเล็กตรอน., See also: protonic adj.
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
reduce(รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู), See also: reducibility n. reducible adj. reducibly adv., Syn. diminish,lessen
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish,curtail
riscริสก์ ย่อมาจาก reduced instruction set computer (แปลว่า คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
saturnine(แซท'เทอนิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว,มีอาการเซื่องซึม
saturnism(แซท'เทอนิสซึม) n. โรคพิษตะกั่ว
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
stanch(สทานชฺ,สทอนชฺ,สแทนชฺ) vi.,vt. อุด,ห้ามเลือด,ทำให้หยุดไหล,หยุด,ยั้ง,ดับ,ทำให้บรรเทา., Syn. staunch., See also: staunchable adj. stauncher n.
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute
English-Thai: Nontri Dictionary
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
reduce(vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
tonsil(n) ต่อมน้ำลาย,ต่อมทอนซิล
whittle(vt) แกะ,ถาก,เฉือน,เกลา,ทอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tonsillitisทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amygdaline๑. คล้ายอัลมอนด์๒. -ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ tonsillar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuationการลดทอน, การลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuatorตัวลดทอน, ตัวลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quinsy; abscess, peritonsillarฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reducibleลดทอนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
RISC (reduced instruction set computer)ริสก์ (คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tonsillar-ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ amygdaline ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillectomyการตัดทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillotomyการผ่าทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infrasternal Notchอินฟราสเทอนัลนอทช์ [การแพทย์]
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tonsillectomyการตัดต่อมทอนซิล [TU Subject Heading]
Tritonไทรทอน, นิวเคลียสของอะตอมทริเทียม ประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amygdalitis (n.) ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ
change (n.) เงินทอน
cut back (phrv.) ตัดทอนคำพูด See also: ตัดคำพูดออก
decrese (vt.) ตัดทอน See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง Syn. cut Ops. increase
digest (vt.) ตัดทอน See also: ย่อสั้นๆ Syn. summarize, condense
emaciation (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. lessening
extract (vt.) คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ) See also: คัด, ตัดทอน Syn. cite, excerpt, quote
float (n.) เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
lessening (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. emaciation
mutilate (vt.) ตัดทอนจนเสียความ See also: ตัดส่วนสำคัญของ (คำปราศรัย) ออก Syn. deprive
quinsy (n.) โรคต่อมทอนซิลอักเสบ Syn. tonsillitis
reduce (vt.) ตัดทอน See also: ลดหย่อน, ลดทอน Syn. diminish, shorten
slash (vt.) ตัดทอน See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง Syn. cut, decrese Ops. increase
tonsil (n.) ต่อมทอนซิล
tonsillitis (n.) ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ Syn. amygdalitis
tonsillotomy (n.) การตัดต่อมทอนซิลออก
wasting (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. lessening, emaciation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the story of how Tristan Thorn becomes a man, a much greater challenge altogether.เพราะนี่คือเรื่องราวการผจญภัย ของทริสตัน ทอน ในวัยหนุ่ม, เขาจะพบความท้าทายอันยิ่งใหญ่.
One, two, three makes 10, and 10 makes 20.1 2 3 ทอน 10 แล้วให้มา 20 ทอน 10
Tonya was with us. And Cheryl too.ทอนย่าอยู่กับเรา เชอรีลด้วย
Ha'penny change.ทอนหนึ่งเพนนี ขอบคุณ
...and this is Ferruccio Tonna, from Castelfrancoและนี่คือทอนน่า เฟอรุสโซ่ มาจากคาสเทลฟรังโก้
So I don't want to hear any more of this small-change shit.ดังนั้นผมไม่ต้องการได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเงินทอนเล็กน้อยนี้
There's got to be at least seven dollars' worth of change here.อย่างน้อยที่สุดเรามีเจ็ดดอลลาร์ของเงินทอนที่นี่
Okay. And that's a dollar change.โอแคย และนั้นเป็นเงินทอน$1
I suppose it is a bit perverse, having your own eggs on display... but some people keep their tonsils, their adenoids and appendixes and--ฉันก็ว่าอย่างนั้น มีใครที่ไหนเขาจะเอาไข่ตัวเองมาแช่แข็ง แต่บางคนก็ยังมีเก็บต่อมทอนซิล ต่อมอดีนอยด์ได้เลย
You can keep the change, Mr. Morgan!เก็บเงินทอนไว้ซะมิสเตอร์มอร์แกน
You know, Rachel, we still have to have that dinner. Keep the change.คุณจะรู้ว่าราเชลเรายังมี จะมีอาหารค่ำที่ เก็บเงินทอนไว้
Oh, well, thank you.ขอบคุณ สักครู่จะมาทอนค่ะ
5,000 yen change.5,000เยน นี่เงินทอนครับ
You can´t count change?เข้าใจล่ะ.. ทอนตังไม่เป็นงั้นสิ
... hurricanes,earthquakes, tornadoes, acts of God!... พายุเฮอริเคนแผ่นดินไหว พายุเทอนาโด ภัยพิบัติ ตะหาก!
Yeah, you know why? Because I can.มันจะบั่นทอนตัวนายเอง และสุดท้ายก็เหลวเป๋ว
1,200 and change.1,200 กับเงินทอนอีกนิดหน่อย.
Hey, there we go. Passepartout, tell him to keep the change.นี่ครับ บอกเขาว่าไม่ต้องทอน
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล
The other day my hand touched hers when she gave me my change and there was this electricity...จะบอกอะไรให้ฟัง ตอนที่รับเงินทอน ฉันแอบสัมผัสมือของเธอด้วยล่ะ ฉันรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช๊อต
Forget about your damn change!เงินทอนอะไร ไม่มีเว้ย!
That's 1,000 Yen change Thank youเงินทอน 1,000 เยน ขอบคุณค่ะ
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู
But that wore away at the life of the planet...แต่มันก็เป็นการบั่นทอนชีวิตของดวงดาวเช่นกัน
Here you are. Goodbye.เงินทอนครับ ขอบคุณครับ
Transmuting a tornado?นี่.. สร้างทอนาโด.. ?
Nortenos got the bleachers.นอร์เทอนอส คุมอัฒจรรย์
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย
This is all from the change box, huh?ทั้งหมดนี้เอามาจากกล่องเงินทอนใช่ไหมหล่ะ, ฮืม?
Here. And here's your change.เอ่า นี่เงินทอนของแก
Anton Beresch, a former army officer in one of the Russian breakaway republics.แอนทอน เบเรช อดีตทหารของรัฐที่แยกออกมาจากรัสเซีย หมายความว่านี่เกี่ยวข้องกับการลงนามแน่ๆ
His name is Anton Beresch.ชายคนนี้ชื่อแอนทอน เบเรช
Your hands are filthy. Keep the change.มือเธอสกปรก ไม่ต้้องทอนนะ
Come get gas for the rest of the change.มาเอาน้ำมันที่เหลือแทนค่าเงินทอนละกัน
I believe in minimizing the role of the state and maximizing individual rights.ผมเชื่อในการลดทอนอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจให้ประชาชน
A Tornado Watch Was In Effect On Wisteria Lane,บนวิสเตอร์เรียเลน มีการระวังการเกิดทอนาโน
Oh, that's discouraging...นั่นบั่นทอนกำลังใจจังแฮะ
And your credibility was compromised The second you failed to report a phone callและความน่าเชื่อถือของคุณถูกลดทอนลง เมื่อคุณไม่รายงานเรื่อโทรศัพท์นั่น
Thank you very much. You go ahead and keep the change.ขอบคุณมาก ไม่ต้องทอน
My daughter has tonsillitis!ลูกฉันแค่ทอนซิลอักเสบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่อน
Back to top