ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tonsillitis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tonsillitis*, -tonsillitis-

tonsillitis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tonsillitis (n.) ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ Syn. amygdalitis
English-Thai: HOPE Dictionary
tonsillitis(ทอนซิลไล'ทิส) n. ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: tonsillitic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tonsillitisทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My daughter has tonsillitis!ลูกฉันแค่ทอนซิลอักเสบ
It's just tonsillitis.ลูกฉันแค่ทอนซิลอักเสบ
You have severe tonsillitis, which has resulted in an inner ear infection.ล้อเล่นน่ะ แค่ทอนซิลอักเสบ ทำให้หูชั้นในติดเชื้อ
Turns out that a heroic dose of antibiotics and a mysterious blend of herbal remedies and a vow of silence is all it takes to cure tonsillitis, so...ปรากฏว่า ยาปฏิชีวนะ กับ ยาสมุนไพร และงดใช้เสียง รักษาทอนซิลได้

tonsillitis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่อมทอนซิลอักเสบ[n.] (tǿm thønsin) EN: tonsillitis FR: amygdalite [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tonsillitis
Back to top