ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่อ*, -ท่อ-

ทอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอ (v.) weave
ทอ. (n.) Royal Thai Airforce Syn. กองทัพอากาศ
ทอ (n.) gold Syn. ทองคำ, กาญจนา, กนก, สุวรรณ, มาศ
ทองกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองขาว (n.) platinum See also: nikle
ทองคำ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก
ทองคำขาว (n.) white gold See also: platinum
ทองคำบริสุทธิ์ (n.) pure gold Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้
ทองคำรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold decoration Syn. ทองรูปพรรณ
ทองคำเปลว (n.) gold leaf See also: gold foil
ทองคำแท้ (n.) pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้
ทองชมพูนุท (n.) pure gold See also: real gold Syn. ทองคำบริสุทธิ์, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อแท้
ทองชุบ (n.) plated gold Syn. ทองวิทยาศาสตร์
ทองดอกบวบ (n.) light-yellow colour gold
ทองดำ (n.) name of black cricket
ทองดำ (n.) black gold
ทองดำ (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองดำ
ทองต้นแขน (n.) ornaments for the arms Syn. พาหุรัด
ทองตะกู (n.) artificial gold Syn. ทองตะโก
ทองตะโก (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู
ทองตากู (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู, ทองตะโก
ทองทราย (n.) sandy gold See also: alluvial gold
ทองทศ (clas.) unit of money exchange in the ancient time
ทองทึบ (adj.) gold cladding
ทองธรรมชาติ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองธรรมชาติ (n.) Butea frondosa Syn. ต้นทองกวาว, จาน, ต้นทองธรรมชาติ
ทองนพคุณ (n.) pure gold See also: real gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองนพคุณเก้าน้ำ (n.) gold See also: pure gold, aurum Syn. ทองเนื้อเก้า
ทองนอก (n.) fine gold
ทองบรอนซ์ (n.) bronze Syn. ทองสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์
ทองปลายแขน (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองปลายแขน
ทองปลายแขน (n.) gold bracelet
ทองพระกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองพลุ (n.) a kind of Thai snack See also: cookies prepared by frying flour Syn. ท้องพลุ, ขนมทองพลุ
ทองพัดดึงส์ (clas.) unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ (clas.) unit of money exchange (equal to 4 baht)
ทองม้วน (n.) a kind of sweetmeats See also: rolled wafer Syn. ขนมทองม้วน
ทองริน (n.) inferior gold
ทองรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold jewelry
ทองวิทยาศาสตร์ (n.) plated gold Syn. ทองชุบ
English-Thai: HOPE Dictionary
gold bullionทองแท่ง
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอ
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอ
papist(n) ชาวโรมันคาทอลิก
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอ
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอ
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอ
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
borax(n) น้ำประสานทอ
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอ
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
Catholic(n) ชาวคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอ
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
copper(n) ทองแดง,เหรียญทองแดง,ภาชนะทองแดง
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
cutlet(n) เนื้อทอ
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aligning torque; self-aligning torqueทอร์กคืนศูนย์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronzeทองสัมฤทธิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copperทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
decumbentทอดชูยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
filigreeทองถัก, เงินถัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lockup torque converterทอร์กคอนเวอร์เตอร์แบบล็อกได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rear-end torqueทอร์กบนเสื้อเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonsillitisทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topologyทอพอโลยี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
torqueทอร์ก, แรงบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amygdaline๑. คล้ายอัลมอนด์๒. -ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ tonsillar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atollอะทอลล์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attenuationการลดทอน, การลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuatorตัวลดทอน, ตัวลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctioneerผู้ทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auriferousเจือทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Beauvaisโรงทอพรมโบเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blue asbestosแร่ใยหินน้ำเงิน, แอสเบสทอสน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boraxน้ำประสานทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cassiteriteแคสซิเทอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cisternal puncture; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coelenterateซีเลนเทอเรต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuprous-ทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
de-ice thermostatทอร์มอสแตตละลายเกล็ดน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
defrost thermostatทอร์มอสแตตละลายน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
determinantตัวกำหนด, ดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caeruloplasmaทองแดง [การแพทย์]
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]
Copperทองแดง [TU Subject Heading]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Platinumทองคำขาว [TU Subject Heading]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ)
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
torqueทอร์ก, ปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Acetylcholinesteraseเอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, อะเซทิลโคลิเนสเทอเรส, อาซีติลคอลีนเอสเทอเรส, อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส, เอนไซม์, อะซีติย์ลโคลีนเอสเตอเรส, น้ำย่อยเซทีลโคลีนเอสเทอเรส, เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส [การแพทย์]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Aflatoxicosisการเป็นพิษจากอะฟลาทอกซิน, โรคเป็นพิษเกิดจากเชื้อรา [การแพทย์]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Amphoteric Oxideแอมโฟเทอริกออกไซด์ [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Aqua Regiaกรดกัดทอง, อะควารีเจีย [การแพทย์]
Infrasternal Notchอินฟราสเทอนัลนอทช์ [การแพทย์]
Attached thermometerทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Auctionการขายทอดตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cassiteriteแคสซิเทอไรต์ [การแพทย์]
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
chatแชท, การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cisterna Chyliซิสเทอร์นาคัยไล [การแพทย์]
coelenterateซีเลนเทอเรต, สัตว์ในไฟลัมซีเลนเทอราตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
commutatorคอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่, ส่วนประกอบของมอเตอร์และไดนาโม  ทำด้วยทองแดงมีลักษณะเป็นวงแหวนผ่าครึ่งต่อไว้กับขดลวดของมอเตอร์หรือไดนาโม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interweave (vt.) ทอ See also: ผสมผสาน Syn. intertwine, mingle
interweave (vi.) ทอ See also: สานเข้าด้วยกัน Syn. intertwine
aurum (n.) ทอSee also: ทองคำ
gold (n.) ทอSee also: ทองคำ Syn. aurum
bracelet (n.) ทองกร See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
platinum (n.) ทองคำขาว See also: แพลตินัม Syn. blond
white gold (n.) ทองคำขาว
gold ornament (n.) ทองรูปพรรณ
bronze (n.) ทองสัมฤทธ์
brass (n.) ทองเหลือง
copper (n.) ทองแดง
bullion (n.) ทองแท่ง See also: เงินแท่ง
weave from (phrv.) ทอจาก See also: สานจาก, ถักจาก Syn. weave into
fry (vi.) ทอด (อาหาร) See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry (vt.) ทอด (อาหาร) See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
pan-fry (vt.) ทอดด้วยน้ำมันเล็กน้อย Syn. fry
desert (vt.) ทอดทิ้ง See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
leave (vt.) ทอดทิ้ง See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง Syn. abandon
anchor (vi.) ทอดสมอ
anchor (vt.) ทอดสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to wake up, Tomทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอ
Just call me Tomเรียกฉันว่าทอมก็พอ
Mr Green, Mr Smith is hereคุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอ
He came back, accompanied by Tomเขากลับมาแล้วพร้อมกับทอ
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
I'm going to inherit the company sooner or laterฉันจะสืบทอดบริษัทไม่ช้าก็เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a rumor going around that you've been searching for Owen.ให้ฉันเดานะ ทอ 800 เส้นใช่มั้ย? -1,000 เส้น ค่ะ
T- e-a-m-w-o-r-k. Work.ทอ อี มอ เอ วอ อิ รอ คอ ทีมเวิร์ค
Do you remember that?ทอคสเทต ด้วยปืน คุณจำไว้ว่า?
Twenty-four-carat gold. It's worth a fortune.ทอง 24 กระรัต มีคุณค่ามหาศาลทีเดียว
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์
Gold, sapphires, whatever you want.ทอง แซฟไฟร์ อะไรก็ได้
Gold, silver, rubies, cigarettes.ทอง, เงิน, ทับทิม, การสูบบุหรี่
Or, rather, should I say, my gold.ทองของคุณ. หรือ, ควร, จะบอกว่า, ทองของฉัน.
Your gold, armies and followers, and you should clear yourself...ทองของคุณกองทัพและลูกน้องและคุณควรล้างด้วยตัวคุณเอง ...
All your gold for all our sheep.ทองของคุณทั้งหมด กับ แกะของผมทั้งหมด..
With the usual guards here and here.ทองคำ ท่อระบายน้ำ บี แล้วมียามประจำตรงนี้กับตรงนี้
Gold! That's what I'm talking about!ทองคำ นั่นแหละที่ฉันจะพูดถึง
Gold, seal furs, fox pelts.ทองคำ หนังแมวน้ำ พรมจากหนังหมาป่า
Platinum, silver, and some bullion.ทองคำขาว เงิน กับทองคำแท่ง
White gold and several carats worth of zircons.ทองคำขาวและเคลือบหลายกะรัต พลอยที่มีราคาแพงมาก
That gold is my bait.ทองคำคือเหยื่อล่อปลา
The gold you have left is worth 10.ทองคำที่ท่านมี ซื้อได้แค่ 10 คน
Four hundredweight of gold, jewels and treasure.ทองคำน้ำหนักสี่ร้อยกิโล เพชรพลอยและสมบัติอื่นๆ
The gold was but a means, a means to rid this Kingdom of Uther Pendragon once and for all.ทองคำเป็นแค่เครื่องมือ... เครื่องมือกำจัดอาณาจักร ของอูเธอร์ เพนดรากอน ให้หมดสิ้นไป
Gold to hire ships, Princess, ships to sail to Westeros.ทองคำใช้จ้างเรือได้ องค์หญิง
Gold is worth nothing to any of you if you're all dead!ทองคำไม่มีค่าอะไรถ้าเราตายหมด
The gold got in the way.ทองจะต้องเป็นวิธีอื่น
What good is gold to me if I'm lying dead with the crows picking at my eyes?ทองจะมีประโยชน์อะไร ถ้าข้าต้องนอนตายให้อีกาจิกลูกกะตา
Gold melted down from the money you stole?ทองจากเงินที่ขโมยมาไปซื้อนะเหรอ
Gold. Wow. It's very understated.ทองซะด้วย ว้าว ถ่อมตัวมากไปรึเปล่าเนี่ย
The gold had been buried, and only the banknotes had been returned.ทองถูกฝังไว้ มีเพียงธนบัตรเท่านั้นที่ถูกส่งคืน
The gold I had, the wine I drank, the women I used, my ceaseless struggle to maintain my position.ทองที่ข้ามี ไวน์ที่ข้าดื่ม หญิงที่ข้าเอา ความดื้นรินอย่างไม่จบสื้นที่พยายามรักษาสถานะตัวเองเอาไว้
Do you still have that gold I bought you?ทองที่ผมซื้อให้ ยังอยู่มั้ย?
It was everything I had.ทองนั่น เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของผม..
Nazi gold, cold fusion, map to Atlantis.ทองนาซี cold fusion แผนที่แอตแลนติส
This gold is what remains of my people.ทองนี้คือส่วนที่เหลือจากคนของผม
This gold hardly covers the damageทองนี่ไม่พอค่าเสียหายหรอก
$200000 in gold. lt's yours. Just get me water!ทองมูลค่าสองแสนเหรียญ ยกให้ ขอแค่เอาน้ำให้ฉัน
Solid gold from the mines outside Lannisport.ทองล้วน จากเหมืองนอกเมืองท่าแลนนิส
What is this gold you keep talking about?ทองอะไรที่ไหนกันที่นายพูดไม่ยอมเลิก
Did you agree with this ?ทองเป็นสิ่งสำคัญกับคุณ?
Little gold, hmm?ทองเล็ก ๆ น้อย ๆ อืม?
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์
Best brass money can buyทองเหลืองเนื้อดีที่สุด
What is that... copper? brass?ทองแดง หรือทองเหลืองคะ

ทอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
織る[おる, oru] Thai: ทอผ้า
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่อ
Back to top