ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้มัวหมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้มัวหมอง*, -ทำให้มัวหมอง-

ทำให้มัวหมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้มัวหมอง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
English-Thai: Nontri Dictionary
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defile (vt.) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, sully Ops. honor, appreciate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even tarnished by blood and calamity, such a thing yet can hold value...ทำให้มัวหมองแม้ โดยเลือดและภัยพิบัติ, สิ่งดังกล่าว ยังสามารถเก็บค่า ...
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้มัวหมอง
Back to top