ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำบาป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำบาป*, -ทำบาป-

ทำบาป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำบาป (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ประกอบกรรมชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, กระทำผิด, ประพฤติชั่ว, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
ทำบาปทำกรรม (v.) sin See also: commit a sin Syn. ทำบาป, ทำกรรม Ops. ทำความดี
English-Thai: HOPE Dictionary
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
impeccable(อิมเพค' คะเบิล) adj. ไม่มีมลทิน, ไม่มีด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด., See also: impeccability n. impeccably adv., Syn. flawless, faultless, perfect
impeccant(อิมเพค'เคินทฺ) adj. ไม่มีบาป, ไม่ทำบาป., See also: impeccance, impeccancy n.
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
sinner(ซิน'เนอะ) n. ผู้ทำบาป,คนบาป
English-Thai: Nontri Dictionary
err(vi) ทำผิด,ทำพลาด,ทำชั่ว,ทำบาป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sin (vi.) กระทำบาป See also: กระทำบาป, กระทำผิด Syn. err, wrong, trespass
sinner (n.) ผู้ทำบาป Syn. evildoer, wrongdoer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What hideous sin have you committed lately?ท่านทำบาปอะไรที่หนักหนาหรือ?
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล
Lord of heaven I've committed many sins.ข้าแต่พระเจ้า ลูกได้ทำบาปมากมาย
I committed a sin but my kid is carrying the burden completely.ฉันทำบาปไว้มาก แต่ว่าลูกฉันไม่ควรมารับด้วย
Even saints... commit sins of some sort.แม้แต่นักบุญ... ก็ยังทำบาปในบางครั้ง
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส
Say it... one "chutki sindur" every women's dream... aunty who let you in?พูดสิโว๊ย... คุณค่าของ"ชุตกีผู้ทำบาป คือความฝันของผู้หญิงทุกคน คุณป้า ใครอนุญาตให้คุณเข้ามาใน..
What you know about the value of one "chutki sindur"คุณจะรู้อะไรเกี่ยวกับคุณค่าของ "ชุตกี ผู้ทำบาป"
Blessings of god one "chutki sindur"การให้พรของพระเจ้า คุณค่าของ"ชุตกี ผู้ทำบาป"
Suhagan's crown... one "chutki sindur"มงกุฏของซูอากาน... คุณค่าของ"ชุตกี ผู้ทำบาป"
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต
Why did I suggest this?ชาติก่อน ชั้นทำบาปอะไรไว้ ถึงต้องมาเจอแบบนี้
What about you, Briony? What sins have you committed today?แล้วเธอล่ะ ไบรโอนี่ วันนี้ไปทำบาปอะไรมาบ้าง
Secondly, for a remedy against sin, and to avoid fornication... that such persons as have not the gift of continence... might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.ข้อสอง หลีกเลี่ยงการทำบาป และไม่ทำผิดประเวณี ไม่ให้เป็นบุคคลมักมาก คบชู้สู่สาว จะแต่งงานและรักษาขนบธรรมเนียม ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า
Hey, whoa! David!ด้วยการทำบาปและไม่ยอมไถ่บาป เฮ้, โว้ว เดวิด
I must have committed a terrible sin in a previous life to deserve such suffering.ฉันคงทำบาปทำกรรมไว้หนักหนาในชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์เพียงนี้
He can deliver you from all your transgressions.พระองค์ช่วยปลดปล่อยลูก การทำบาปของลูกทั้งหมด
I appreciate your zeal, padre, but my transgressions...ผมซาบซึ้งที่หลวงพ่อกรุณา แต่การทำบาปของลูก...
Are there men without sin, Ibo?แล้วมีใครไม่ทำบาปบ้างนะ อิโปว์?
Well,excuse me for being old-fashioned, I'm just not comfortable with us living in sin.โทษทีนะที่หัวโบราณ แต่ผมแค่ไม่สบายใจที่ต้องทำบาป
We got ourselves another immaculate conception.มีคนทำบาปกันอีกแล้วล่ะ
It's not hard to find sin in the suburbs.มันไม่ยากที่จะมองหาการทำบาปในย่านชานเมือง
We have committed an unforgivable sin that can never be erased.เราทำบาปที่ไม่น่าให้อภัยและไม่มีวันถูกลบเลือนไปได้
And I don't see the problem with doling out a little karma.และฉันไม่เห็นจะมีปัญหา ตรงไหนเลยที่จะทำบาป กันบ้างเล็กๆน้อยๆ
Bless me, father, for I have sinned.สาธุหลวงพ่อ ผมได้ทำบาปมา
Forgive me, this is the priest in me speaking ... but you have done much sinning, Mr. Clark.ขออภัยที่ต้องพูด คุณทำบาปมากมายคุณคลาก
Should I be a saint or a sinner?ฉันควรจะเป็นนักบุญหรือหรือคนทำบาปกันแน่เนี่ย
Looks like saints and sinners aren't the only ones battling for souls tonight.เหมือนนักบุญกับคนทำบาป จะไม่ใชพวกเดียวที่ต้องต่อสู้แ่ย่งชิงดวงวิญญาณคืนนี้
We allow Satan to tempt us to sin.เรายอมให้ซาตานล่อลวงเราให้ทำบาป
Yeah, I just don't necessarily believe the devil makes us do it.ครับ เพียงแต่ผมไม่เชื่อว่า ซาตานบังคับให้เราทำบาป
He that committeth sin is of the devil.ผู้ทำบาปเลือกที่จะอยู่กับซาตานต่างหาก
Then that'd be all of us, wouldn't it?แต่เราทุกคนต่างก็ทำบาป
I don't know. Maybe I was a bad person in another life.ไม่รู้สิ ชาติก่อนคงทำบาปไว้เยอะ
He knows the mistakes he has committed.เขาก็รู้ว่าตัวเองได้ทำบาปไว้
And after all, if you're not committing sin, you're no longer having fun.ในที่สุด ถ้าไม่ทำบาป ก็ไม่มีควา่มสนุก
I have a feeling we're about to sin.ฉันมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะทำบาป
Well, that's what your friend Jesse would call sinning by silence.นั่นคือสิ่งที่เจสซี่เพื่อนคุณบอกว่า การเงียบคือการทำบาป
Nothing good comes out of sin.ไม่มีสิ่งดีงาม เกิดขึ้นจากการทำบาปหรอก
Toproperlydo penance, one must express contrition for one's sins...การทำการสารภาพบาปที่ถูกต้องเหมาะสม การสารภาพบาปต้องแสดงให้เห็นถึงความสำนึกผิด สำหรับการทำบาปในการสารภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำบาป
Back to top