ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วนถี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วนถี่*, -ถ้วนถี่-

ถ้วนถี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วนถี่ (adv.) carefully See also: precisely, thoroughly, scrupulously Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You speak of honor, duty and glory?- เจ้าบังอาจ ? - ข้าบังอาจหรือ ? มองหล่อน อย่างถ้วนถี่
When exactly do you think the changes will be ready?คุณคิดมาถ้วนถี่แล้ว พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่?
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง
Keen observation and careful thought are traits that are as valuable as kindness, understanding and compassion.ด้วยการสังเกตอย่างหลักแหลม และครุ่นคิดอย่างถ้วนถี่ ถือเป็นคุณสมบัติ ที่ทรงคุณค่ามากๆ เช่นเดียวกับความเมตตา การเข้าอกเข้าใจ และการเห็นอกเห็นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วนถี่
Back to top