ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่วงดุล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่วงดุล*, -ถ่วงดุล-

ถ่วงดุล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่วงดุล (v.) balance See also: offset, scale, take an equilibrium
English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
counterbalance (vt.) ถ่วงดุล See also: ถ่วงให้เท่ากัน Syn. balance, compensate
equipoise (vt.) ถ่วงดุล (คำทางการ) See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน) Syn. counterbalance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we are to survive, a new balance must be found.ถ้าหากอยากมีชีวิตรอด ต้องหาอีกอำนาจหนึ่งมาถ่วงดุล
That would only moderate or stabilize his compulsive behavior.ที่จะมาบรรเทาหรือถ่วงดุลย์ พฤติกรรมหมกมุ่นของเขา
All right, if you are telling me that there is something bad happening right now to balance out the goodness that is tonight,ตกลง ถ้าคุณจะบอกฉัน ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นตอนนี้ เพื่อถ่วงดุลสิ่งดีๆล่ะก็ ซึ่งก็คือคืนนี้
You need to add a substrate high in carbon to balance the nitrogen, and one of the most efficient substrates on earth is pure sawdust.คุณต้องใส่เชื้อหมักที่มีคาร์บอนสูง เพื่อถ่วงดุลไนโตรเจน และเชื้อหมักที่ได้ผล มากที่สุดในโลก
Lucky was suing him for restraint of trade.ลัคกี้เคยเป็นตัวถ่วงดุลการค้า
Checks and balances, yes, I remember.ตรวจสอบและถ่วงดุล ใช่ ฉันจำได้
It was the tipping point in the balance of world power.มันเป็นตัวถ่วงดุลอำนาจของโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่วงดุล
Back to top