ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกทำโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกทำโทษ*, -ถูกทำโทษ-

ถูกทำโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกทำโทษ (v.) punish See also: penalize, chasten, sanction Syn. ถูกลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
punishable(พัน'นิชชะเบิล) adj. ถูกทำโทษได้., See also: punishability n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I better go. I feel like I'm doing something wrong.ฉันจะกลับเข้าหมู่แล้ว เดี๋ยวถูกทำโทษ
This is between the women.เธอต้องถูกทำโทษตามธรรมเนียมของเรา
Call me when the hurting's done, okay?โทรหาฉันแล้วกัน ถ้านายถูกทำโทษเสร็จแล้ว โอเคปะ?
Can you possibly imagine a better way to serve detention than by helping me to answer my fan mail?เธอคิดว่าจะมีอะไร ที่ดีไปกว่าการถูกทำโทษ ให้ช่วยตอบจดหมาย จากบรรดาแฟน ๆ ของฉันมั้ย
The story of how I met your mother.นี่เรากำลังถูกทำโทษอยู่หรือฮะ
If you don't behave, you will be punished too like Shaneถ้าพวกเธอทุกคนยังไม่เลิกมองไปข้างนอก พวกเธอจะถูกทำโทษเช่นเดียวกับหยูโส่วเหิง
Cody is being punished for sneaking away to make a phone call without permission.โคดี้ถูกทำโทษที่แอบไปโทรศัพท์โดยไม่ขออนุญาต
The teacher and students played a game together, the loser had to do a penalty which was to kiss the other party.ครูกับนักเรียนเล่นเกมส์ด้วยกัน ผู้แพ้ต้องถูกทำโทษด้วยการจูบอย่างนั้นเหรอ
The children weren't blamed. They were only playing.พวกเด็กๆ ไม่ได้ถูกทำโทษ พวกเขาแค่หยอกล้อเล่นกันเฉยๆ
Ηe gets punished all the time. Ηe's got red marks all over his books.เขาถูกทำโทษตลอด สมุดเขาก็มีแต่รอยผิด
Because we started the fire, you idiot, so now we have to be punished.เพราะเราเป็นคนจุดไฟ เจ้าโง่ เราเลยต้องถูกทำโทษ
I'll issue a decree that looters will be executed.ข้าจะออกคำสั่งสำหรับผู้ที่ปล้นคนอื่นจะถูกทำโทษ
Fight it? Oh, i don't--เธอไม่ควรถูกทำโทษ สำหรับการบอกความจริง
Jessica was brought to me as a condition of my punishment.เจสสิก้าถูกพาตัวมา เพราะผมถูกทำโทษ
I feel like we're being punished.ฉันรู้สึกเหมือนเรากำลังถูกทำโทษ
That those who didn't follow them should be punished.คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฏต้องถูกทำโทษ
What would my punishment have been otherwise?แล้วหนูจะต้องถูกทำโทษด้วยอะไรคะ?
Yeah, well, that's not a daddy you want giving you a spanking.เอ่อ นั่นไม่ใช่พ่อประเภท ที่นายต้องการที่จะถูกทำโทษ
"Some shall be pardoned and some punished."บ้างจักถูกยกโทษ บ้างจักถูกทำโทษ
And why Joe Santomauro, his real estate agent, got punished when he couldn't make the deal happen.และทำไม โจ นานหน้าที่ดินของเขา ถึงถูกทำโทษ ที่ไม่สามารถตกลงซื้อที่นี่ได้
Is it true that Detective Morgan has been placed on disciplinary leave?จริหรือไม่ที่สายสืบมอร์แกน ถูกทำโทษให้พักงาน
As the saying goes, a good deed goes unpunished.เขาพูดกันว่าการทำดีไม่ต้องถูกทำโทษ
I should be punished for everything I ever did wrong because you guys are the best parents ever.หนูควรถูกทำโทษ กับสิ่งที่หนูเคยทำผิด เพราะพ่อแม่เลี้ยงหนูดีมาก
It was supposed to be my turn and now I'm punished too.มันเป็นตาของฉัน และฉันถูกทำโทษด้วย
I mean, I never got one of those demerits, but I hear they suck.ฉันไม่เคยถูกทำโทษหรอก แต่ได้ยินมาว่าแย่น่าดู
Plantation servants are being punished at the trade house.ทาสที่ไร่ถูกทำโทษที่ร้านค้าใหญ่
What if he started all those fights so he could be punished?แล้วถ้าเขาเป็นฝ่ายเริ่มการต่อสู้พวกนั้นล่ะ เพื่อที่จะได้ถูกทำโทษ
I'm trying to let you off the hook here, but you need to get that you did something wrong.พ่อพยายามจะทำให้ลูกไม่ถูกทำโทษนะ แต่ลูกต้องถูกทำโทษแล้ว ลูกทำเรื่องที่ผิด
But when someone interrupts my reading, I get punished.แต่พอมีคนมาขัดจังหวะเวลาผมอ่านมั่ง ผมดันถูกทำโทษ
You're punished. Two weeks!ลูกถูกทำโทษ สองสัปดาห์
I need to be punished, and by "punished," I mean "had. "ฉันต้องถูกทำโทษ และที่ว่า "ถูกทำโทษ" ฉันหมายถึง "ทำไปแล้ว
You don't really think that you were gonna get through this without being punished, now, did you?นายคงไม่คิดจริงๆหรอกนะ ว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ โดยไม่ถูกทำโทษใช่มั้ย
Most people... acted like gentle lambs, afraid of being punished.ทุกคนเลย .. ทำตัวนิ่งเป็นลูกแกะ ที่กลัวถูกทำโทษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกทำโทษ
Back to top