ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือพวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือพวก*, -ถือพวก-

ถือพวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือพวกถือพ้อง (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือพวกถือเหล่า (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
English-Thai: Nontri Dictionary
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
partisan (adj.) ซึ่งถือพรรคถือพวก See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง Syn. biased, one-sided
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold them as long as you can.ถือพวกเขาตราบเท่าที่คุณสามารถ
Hold them in the Blue Room. Maintain positions.ถือพวกเขาในห้องสีฟ้า รักษาตำแหน่ง
Almost everyone in Jiang Hu respects usชาวตงง้วนต่างเคารพนับถือพวกเราแทบทั้งนั้น
Here you go. You sure... you don't want me to call you a cab?คุณถือพวกนี้เองได้ใช่มั้ยครับ?
I can hack into their cells, reroute all their calls through me.ผมเจาะเข้ามือถือพวกเขา ให้คลื่นพวกเขามาที่ผมได้
Well, we can't salute youเราไม่อยากนับถือพวกคุณแล้ว
This is the union right here, and there's Private Space.มีกระเป๋าทั้งหมด 47 ใบ ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาต ให้พวกเราถือพวกนี้ขึ้นเครื่อง
If we want to go through them, we need to stretch them out and hold them open.ถ้าเราต้องการที่จะ ไปผ่านพวกเขา เราจำเป็นที่จะยืดออก และถือพวกเขาเปิด
When you carry this axe, you carry all of us with you.เมื่อเจ้าถือขวานเล่มนี้ เจ้าถือพวกเราทุกคนไปด้วย
The humans will follow us out. Hold them off till then.มนุษย์จะตามเราออก ถือพวกเขา ออกไปจนถึงวันนั้น
Donors trust us to put the money where it'll be most useful.ดอนเนอร์ เชื่อถือพวกเราให้ใช้เงินในส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด
I will hold them back for as long as I am able.ฉันจะถือพวกเขากลับมา นานเท่าที่ฉันสามารถ
My hat's off to any killer good enough not to leave any DNA behind at a murder scene.ฉันนับถือพวกฆาตรกรที่เก่งพอ ที่จะไม่ทิ้งดีเอ็นไว้ ในสถานที่เกิดเหตุ
Hey, Poong. Make sure you get rid of the unregistered phones.พุง จัดการมือถือพวกนี้ด้วย
Just one of these little cuties gives the holder intense focus and a powerful drive to achieve any goal he sets.แค่ถือพวกมันไว้เม็ดเดียว จะช่วยให้ผู้ที่ถือมันไว้มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย และมีพลังขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
Someone profiling our profilers undermines the efficacy of everything you do, and I'm going to be frank with you-- both the Director and the Attorney General want to take you off this case, and I can't say I totally disagree.มีคนโปรไฟล์นักวิเคราะห์พฤติกรรมของเรา ทำลายความน่าเชื่อถือพวกคุณ และฉันต้องบอกตามตรง ทั้ง ผ.อ. และอธิบดีกรมอัยการ
You bugged their phones.คุณติดเครื่องติดตามที่มือถือพวกเขา
In order to hold them together in a nucleus, you need other particles called neutrons.เพื่อที่จะถือพวกเขา ร่วมกันในนิวเคลียส คุณต้องอนุภาคอื่น ๆ ที่เรียกว่านิวตรอน
We just need to hold them off until it's done.เราก็ต้องถือพวกเขาออกไป จนกว่าจะเสร็จ
I need to have somebody collect these cell phones here, get 'em down to CART. Okay, people, remember,ใครสักคนช่วยรวบรวมมือถือพวกนี้ แล้วส่งให้ทีมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือพวก
Back to top