ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงกระนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงกระนั้น*, -ถึงกระนั้น-

ถึงกระนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงกระนั้น (conj.) even so See also: but Syn. แต่กระนั้น, แม้กระนั้น
ถึงกระนั้นก็ตาม (conj.) nevertheless See also: although, though, even though Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
English-Thai: Nontri Dictionary
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
even so (adv.) ถึงกระนั้น See also: ถึงอย่างไร, แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น Syn. nevertheless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, I have noticed thisถึงกระนั้น ข้าก็เห็นเช่นกันว่า
Even so, we thank you for the truth.ถึงกระนั้น พวกเราก็ต้องขอบคุณเจ้า ที่พูดความจริง
And yet-- it was there.ถึงกระนั้น มันก็ยังคงมีอยู่
The thing is, though, that people with adenoids are saying in five years' time, the Chinese are going to stop buying our cars and WE will start buying theirs.ถึงกระนั้น มีบางคนบอกว่า ในระยะเวลาอีกห้าปี ชาวจีนจะเลิกซื้อรถจากเรา และเราจะเริ่มซื้อจากเขาแทน
Even so, Radar was the first one of us to get a serious girlfriend.ถึงกระนั้น เรดาร์ ก็เป็นคนแรกในกลุ่มเรา ที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย,
Be that as it may, it was an extremely foolish thing to do.ถึงกระนั้นก็เถอะ มันเป็นความคิดโง่ ๆ ที่ทำอย่างนี้
Though I'm not sure her psychological wounds will ever heal.ถึงกระนั้นผมไม่แน่ใจว่า บาดแผลทางจิตใจของเธอ จะรักษาหายหรือไม่
Yet you left anyway.ถึงกระนั้นเจ้าก็หนีไปอยู่ดี
Still, your fellow students chose you above the others.ถึงกระนั้นเพื่อนในห้องก็ยังเลือกคุณ มาก่อนคนอื่น
However, despite all the great work Batman has done for us,ถึงกระนั้นแม้ว่าแบทแมนจะทุ่มเทเพื่อเรา
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have—มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ--
However, they're selfish and pig-headed.แต่ถึงกระนั้น ก็ช่างเห็นแก่ตัว และหัวรั้นนัก
In Japan, some suggest the solidification of the bay was due to underwater volcanic activity though no such activity has been reported in the area.ในญี่ปุ่น บางคนแนะนำว่า การแข็งตัวที่อ่าว ขึ้นอยู่กับ ปฏิกิริยาภูเขาไฟใต้น้ำ ถึงกระนั้นก็ไม่มี การรายงานเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน
It's forbidden for Jedi to form attachments, yet we are supposed to be compassionate.มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเจได ในการที่จะยึดติดกับใคร แต่ถึงกระนั้น เราก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ
So congratulations, but, nonetheless, I still don't do it.เพราะงั้น ขอแสดงความยินดี แต่ถึงกระนั้น ผมก็ยังคงไม่อยู่ดีนั่นแหละ
And yet, somehow you got no problem with it.แต่ถึงกระนั้น นายก็ดู ไม่มีปัญหาอะไรกับมัน
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก
Still, it's totally unrealistic.แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สมจริงทั้งหมด
Even so, if there was anything...แต่ถึงกระนั้น ถ้ามีสิ่งใดก็ตาม
Yeah, uh, security footage verified it was a woman, even though she was never caught.ใช่,เอ้อ,จากเทปหน่วย รปภ. ระบุว่าเป็นผู้หญิง แต่ถึงกระนั้น เธอก็ไม่เคยถูกจับได้
Yet I would give life to gaze upon forgiveness in your eyes again.แต่ถึงกระนั้นผมจะให้ชีวิตของฉัน อีกครั้งเห็นการให้อภัยในสายตาของคุณ ...
Our friend tried to protect you. You left anyway.มิตรสหายของเราพยายามที่จะปกป้องเจ้า ถึงกระนั้นเจ้าก็หนีไปอยู่ดี
Parting Bryson from his guns, however, will require some convincing.การขอแบ่งแยกปืนจากเรือของไบรสัน ถึงกระนั้นก็ดี จำเป็นต้องโน้มน้าวจิตใจบางอย่าง
Still, we remain silent while our coffers are emptied and our freedoms eroded.แต่ถึงกระนั้นเรายังคงเงียบ ในขณะที่เงินกองทุนของเราได้รับการยอบ และเสรีภาพของเรากัดเซาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงกระนั้น
Back to top