ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถิ่นกำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถิ่นกำเนิด*, -ถิ่นกำเนิด-

ถิ่นกำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นกำเนิด (n.) native land See also: habitat, home town Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน
English-Thai: HOPE Dictionary
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
English-Thai: Nontri Dictionary
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cockatoo (n.) นกชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับนกแก้วมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย
coney (n.) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป) Syn. cony
cony (n.) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป) Syn. coney
pug (n.) สุนัขพันธุ์เล็กซึ่งมีลักษณะหน้าย่น มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก
I hypothesize a Naga Jolokia from India, otherwise known as the King Cobra chili.ฉันพบจากถิ่นกำเนิดในนากา โจโลเกีย จากอินเดีย หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ พริกคิงคอบร้า
Well, certainly not in Mississippi, the birthplace of modern-day government.ไม่ใช่ที่มิสซิสซิปปี้แน่นอน ถิ่นกำเนิดรัฐบาลสมัยใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถิ่นกำเนิด
Back to top