ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนอมอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนอมอาหาร*, -ถนอมอาหาร-

ถนอมอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนอมอาหาร (v.) preserve (food) See also: food preservation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cure (vt.) ถนอมอาหาร Syn. preserve, keep
cure (vi.) ถนอมอาหาร
preserve (vt.) ถนอมอาหาร See also: เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย Syn. conserve, salt, pickle Ops. waste
conserve (vt.) ถนอมอาหาร (ผลไม้)
salt down (phrv.) ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือ Syn. salt away
cure (n.) กระบวนการถนอมอาหาร
desiccated (adj.) ซึ่งตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร See also: ทำให้แห้ง
freeze-dry (n.) การถนอมอาหารโดยแช่แข็งก่อนใส่ภาชนะสุญญากาศแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง
irradiate (vt.) ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
salt away (phrv.) หมักเกลือ (เพื่อถนอมอาหาร) Syn. salt down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนอมอาหาร
Back to top