ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสกุล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสกุล*, -ต้นสกุล-

ต้นสกุล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสกุล (n.) lineage See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, โคตรเหง้า
ต้นสกุล (n.) clan See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, lineage Syn. โคตร, ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, โคตรเหง้า
ต้นสกุล (n.) origin Syn. ต้นกำเนิด, ต้นวงศ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสกุล
Back to top