ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตระกูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตระกูล*, -ต้นตระกูล-

ต้นตระกูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตระกูล (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, รากเหง้า, เทือกเถาเหล่ากอ
ต้นตระกูล (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ
English-Thai: HOPE Dictionary
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
progenitor(โพรเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษ,ต้นตระกูล,ปฐมาจารย์,รากเง่า,ต้นฉบับ, Syn. forefather
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original
English-Thai: Nontri Dictionary
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า
progenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,ครู,ผู้เบิกทาง,ต้นฉบับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
origin (n.) ต้นตระกูล See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ Syn. lineage, descent
patriarch (n.) ต้นตระกูล See also: บรรพบุรุษ Syn. ancestor, forebear
progenitor (n.) ต้นตระกูล Syn. forebear, ancestor
wap (sl.) คนอเมริกันที่มีต้นตระกูลมาจากยุโรปเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A long line of Lockwood women used to keep those records back before any of them had actual jobs.ต้นตระกูลของลอกวู้ดได้จดบันทึกไว้นานมาก ก่อนที่พวกเขาจะมีงานทำจริงๆ ซะอีก
Ourforebearers settled the Vale thousands of years ago.ต้นตระกูลข้าตั้งรกรากที่เวล t·ntrà kul q·atá·g rkrakţi' vel เมื่อหลายพันปีมาแล้ว mew'ohlayᵽánpimalê·v
None of my ancestors were aliens.ต้นตระกูลฉันไม่มีใครเป็นเอเลี่ยน
Little bit of an ethnic spring clean?ต้นตระกูลที่ขาวสะอาดนิดหน่อย
He came from a long line of Afghan cameleers.'ต้นตระกูลเขามาจากอัฟฮาน
His family uprooted from the city, forcing him to adapt to his new surroundings.ต้นตระกูลเขาเป็นคนเมือง ซึ่งบังคับให้เขาต้องปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เขากระหายที่จะปรับตัว
Claims her ancestors...ดูอย่างต้นตระกูลเธอ...
The originalJohnathan Gilbert had an inventionโจนาธาน กิลเบิร์ต ต้นตระกูลคนแรก ได้ประดิษฐ์สิ่งหนึ่ง
Do you know anything about our ancestorJohnathan Gilbert?แล้วลุงพอรู้อะไรบ้างถึง ต้นตระกูลของเรา ปู่โจนาธาน กิลเบิร์ต
If allowed, Klaus would sire his own bloodline.หากมันทำสำเร็จ เคลาส์จะเป็นต้นตระกูลของสายพันธุ์มันเอง
There's a section on spells she did for my ancestor Johnathan Gilbert.สำหรับต้นตระกูลของฉัน/N โจนาธาน กิลเบิร์ท
Yeah! I know. I knew your old family.รู้แล้วน่า ฉันรู้จักต้นตระกูลเธอดีเลยล่ะ
Not really a separate species. Which is why I'd really love to hear about your heritage.แต่เราไม่ได้แบ่งแยกนะ เราถึงอยากรู้ถึงต้นตระกูลของเธอไง
What is your ethnic background, anyway?ว่าแต่ ต้นตระกูลคุณมาจากเผ่าไหนหรือ
Can you send me the Stoughtons' ancestry chart?คุณส่งแผนผังต้นตระกูลสตอตั้น ให้หน่อยได้ไหม
We are descended from voyagersมีต้นตระกูลเป็นพวกนักเดินทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตระกูล
Back to top