ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำสุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำสุด*, -ต่ำสุด-

ต่ำสุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำสุด (adj.) minimum Ops. สูงสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก,ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ELF (extremely low frequency)อีแอลเอฟ (ความถี่ต่ำสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cool อากาศเย็น อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16 - 23 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
infrasonic wave [infrasound]คลื่นใต้เสียง, คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถี่ต่ำสุดของเคลื่นเสียงที่คนได้ยิน (ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
max-min thermometerเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด, เทอร์มอมิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุด ณ บริเวณ และช่วงเวลาที่เราต้องการศึกษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
minimum reservoir levelminimum reservoir level, ระดับน้ำต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bottom (adj.) ต่ำสุด Syn. lowest Ops. highest
deepest (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, lowermost, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowermost (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, deepest, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowermost (adv.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Ops. topmost
lowest (adj.) ต่ำสุด Ops. highest
lowest (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. deepest, lowermost, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
undermost (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, deepest, lowermost, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
undermost (adv.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowermost Ops. topmost
ensign (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Syn. petty naval officer
floor (n.) ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)
flyweight (n.) นักมวยรุ่นที่มีน้ำหนักต่ำสุด
go to (phrv.) จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
low tide (n.) น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด Syn. lowest point
lowest point (n.) น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด
petty naval officer (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
rock bottom (n.) ระดับต่ำสุด
rock bottom (sl.) (ราคา) ต่ำสุด
rock bottom (sl.) จุด / ระดับต่ำสุด
rock-bottom (n.) ระดับต่ำสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clear tonight with a low of 13.กลางคืนฟ้าเปิด ต่ำสุด 13 องศา
Temperature is 84 for downtown Los Angeles, overnight lows of 75.84 ฟาเรนไฮต์ในตัวเมืองลอสแอนเจลิส ต่ำสุด 75 องศาในช่วงกลางคืน
♪ Top down, AC with the cooling system ♪ต่ำสุดจาก AC กับระบบสุดเจ๋ง
We're past the firewalls, local defense nets, Minutemen, subs.ผ่านไฟร์วอลล์และระบบป้องกันต่ำสุด
Minimum age for the Corps is 18. Sixteen's too young.อายุต่ำสุดของทหารคือสิบแปด สิบหกยังเด็กเกินไป
Of course, the lowest grade was achieve by one of our classmatesแน่นอน เกรดต่ำสุดมันมาจากนักเรียนในชั้นของเราคนนึง
Highs in the 60s, with lows down into the 40s, in late-breaking news, local fisherman nick castle,ระดับน้ำสูงสุดขึ้นไปที่ 60 ระดับน้ำต่ำสุดลงไปที่ 40 ข่าวด่วนล่าสุด ชาวประมงท้องถิ่น นิค แคสเซิล...
His grades were lousy too, not to mention his TOEIC score.เกรดก็ต่ำสุดๆ ไม่ต้องพูดถึงคะแนน TOEICเลยหละ
When the stocks hit bottom on 9l1 2, somebody made a fortune.และตอนที่หุ้นดิ่งลงต่ำสุดในวันที่ 12กันยา ใครบางคนช้อนซื้อหุ้นจนได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ
Still, they say you don't kick the habit till you hit rock bottom.ว่ากันว่า อย่ากำจัดนิสัยแย่ๆเหล่านั้นทิ้งไป จนกว่าคุณจะดิ่งถึงจุดต่ำสุด
I mean, he's barely making his minimum payments.นั่นหมายถึง เขาแทบจะจ่ายขั้นต่ำสุดยังไม่ไหวเลย
If you're zeroed for 600, you ought to aim a little lower.ถ้าจุดต่ำสุดที่ 600 คุณควรจะเล็งต่ำกว่านี้
We see who can get the lowest score on their comment cards.แข่งกันว่า ใครจะได้คะแนนต่ำสุด ในใบความเห็นลูกค้า
From now on, the employee with the lowest scores will close up every Saturday nightจากนี้ไป ผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด ต้องปิดร้านทุกคืนวันเสาร์
Oh, come on. It's already priced way below blue book,ไม่เอาน่า นี่ให้ราคาต่ำสุดแล้วนะ
That was Nixon at his lowest point, a total wreck. On his knees? Praying with Kissinger?นั่นคือประเด็นที่ตกต่ำสุดของนิกสัน เสียหายย่อยยับ ต้องคุกเข่ามั้ย?
This is the lowest gauge I could get.นี่ขนาดต่ำสุดที่หาได้แล้ว
A splendid time is absolutely not guaranteed for all. "เพลงรักที่ใช้ตัวโน้ตต่ำสุด
Dozens of plaintiffs jumping on board, all having sold their shares at rock bottom.ผู้เสียหายเยอะมากพุ่งหาคณะบริหาร ทุกคน ขายหุ้นไปในจุดต่ำสุด
Full house. Bree takes the high. Gaby gets the low.ตอง bree แต้มสูงสุด Gaby แต้มต่ำสุด
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย
Because you come in at a zero on the confidence scale.เพราะว่านายมาถึงจุดต่ำสุด ของระดับความมั่นใจแล้ว
Oxygen is kept at the lowest possible level.ข้อมูลที่เก็บ crypts มีเถียง. ออกซิเจนคือต่ำสุดที่ราคาคงที่.
And threatening us all with destruction at the hands of their new God 'Science'.ออกซิเจนคือต่ำสุดที่ราคาคงที่. จะถูกสร้างในบางส่วนสุญญากาศ.
Welcome to the bottom of the food chain.ขอต้อนรับสู่จุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหาร
Our lowest shall fight at dawn.คู่ต่ำสุดของเราจะสู้เมื่อตะวันขึ้น
You want to see rock bottom? Okay.นายอยากจะเห็นจุดต่ำสุดมั้ย เอาละ
Life has its low points, and we just have to deal with them.ชีวิตมีจุดต่ำสุดนะ เราต้องเรียนรู้จะรับมือกับมัน
Let's face it- underachiever, dead-end life, okay?เผชิญหน้ากับ... ชีวิตที่ตกต่ำสุดๆ รอวันตาย โอเคไหม
You know, sarcasm is the lowest form of...คุณรู้มั้ย คำถากถางเป็นรูปแบบต่ำสุดของ...
I want to know the lowest ranking recruitฉันอยากรู้ว่ามีเด็กใหม่ที่อยู่ขั้นต่ำสุด
They printed a few thousand copies with the worst advance Miss Stein had ever seen.พวกเขาพิมพ์ออกมา ไม่กี่พันเล่ม จ่ายเงินล่วงหน้าให้ต่ำสุด เท่าที่คุณสไตน์เคยเห็นมา
Minimum bid just doubled.ประมูลต่ำสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า
And you need to hit rock bottom before you can change.เราต้องตกต่ำสุดขีดก่อนถึงจะ เปลี่ยนได้
When did you hit bottom?แล้วนายตกต่ำสุดขีดตอนไหน
I mean, this is the bottom that we're living in.ฉันหมายถึง นี่เป็นจุดต่ำสุดที่เราอาศัยอยู่
Last night was kind of a... low point for me. I mean...เมื่อคืนคงเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตฉันแล้ว
They're bottom of the food chain, man.พวกมันอยู่ต่ำสุด ของห่วงโซ่อาหาร พวก
We're already paying the minimum on our cards.เราใช้บัตรจ่ายยอดต่ำสุดไปล้ว
I was thinking the thing that would be most beneficial-- you know, for the group-- would be to pair the people with the lowest GPAs with the highest.ฉันกำลังคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุด สำหรับกลุ่มเราน่าจะเป็น การจับคู่คนที่เกรดเฉลี่ยต่ำสุดกับสูงสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำสุด
Back to top