ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lowermost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lowermost*, -lowermost-

lowermost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowermost (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, deepest, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowermost (adv.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Ops. topmost

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lowermost
Back to top