ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำทราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำทราม*, -ต่ำทราม-

ต่ำทราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำทราม (adj.) depraved See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว Ops. ดีงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย!
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..."
You're thinking, look at this awful woman\ ดูยัยผู้หญิงต่ำทรามนี่สิ
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม
Are there no depths you won't sink to?ไม่มีที่ให้ระบายความต่ำทราม ของคุณแล้วรึไง ?
It does appear that you despicable people are starting to rub off on me.มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนต่ำทราม คือการขูดเลือดฉัน
After the dragon took the Lonely Mountain King Thror tried to reclaim the ancient Dwarf kingdom of Moria.ภายใต้การนำ ของแม่ทัพต่ำทรามที่สุดของมัน อาซ็อก ผู้ชั่วช้า
It's a disgrace! An appalling display of bad manners!มันเป็นมารยาทที่ต่ำทรามมากเลยนะ
All right, but even though you're "cursed"นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการพยายาม ที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่ต่ำทราม
That's despicable, even for you.ความน่าต่ำทรามนั่น มันเพื่อคุณ
You are a horrible person who never had a nice word to say about Finn Hudson, so don't you dare think for a second that he didn't hate you, too!คุณมันต่ำทราม และไม่มีคำพูดดีๆที่จะพูดถึงฟินน์ อย่าบังอาจคิดอีกนะ
This is what we get for trying to help an inferior creature.นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการพยายาม ที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่ต่ำทราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำทราม
Back to top