ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อเติม*, -ต่อเติม-

ต่อเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเติม (v.) add See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex Syn. เพิ่มเติม
ต่อเติมเสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resinเรซิน, สารที่มีลักษณะเป็นยางเหนียว และมีมวลโมเลกุลสูง อาจได้จากธรรมชาติ เช่น ยางสน ครั่ง เป็นต้น หรืออาจสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมหรือแบบควบแน่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sooner or later, all stories end and there's nothing left to addช้าหรือเร็วทุกเรื่องมันต้องจบ ไม่เหลืออะไรให้ต่อเติม
The rest of the house was added from that foundation.ส่วนที่เหลือถูกต่อเติมบนรากฐานเดิม
Even if I write such a thing. I can't use alchemy in this world.ถึงเขียนต่อเติมยังไง เราก็ใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้
You are managing the relations.ได้ข่าวว่าเธอมีแผนจะ ต่อเติมโบสถ์หรือ?
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
Plus, some left over for the barometer you wanted to buy for the cabin.แถมเหลือให้ นายใช้หนี้และต่อเติมเรือได้นิดหน่อย
Just some remodeling and shit, you know, for the baby.เเค่การสร้างต่อเติมบางอย่างและของเก่า คุณก็รู้ สำหรับหลาน
But you could tear it down and build something modern and beautiful.แต่คุณสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้และต่อเติม สิ่งที่ทันสมัยเเละสวยงามได้
He was building his dungeon.ไม่ได้รับอนุญาต ให้มีการสร้างต่อเติมในที่ดิน ดังนั้นทางเข้าต้องอยู่ภายในบ้าน
Expansion starts tomorrow, and the materials came in today, so...การต่อเติมจะเริ่มพรุ่งนี้ แต่วัสดุกลับมาส่งวันนี้ เพราะงั้น...
I'm just adding on to the storm shelter. - Why?ฉันต่อเติมหลุมหลบพายุน่ะ
Well, hotel living is fine, but I will be very happy when renovations are over and I can get back into my apartment.ใช้ชีวิตในโรงแรมก็ดีนะ แต่ฉันจะดีใจมากเมื่อ ต่อเติมเสร็จ และสามารถย้ายกลับ อพาร์ทเม็นต์ได้เสียที
The renovations on my apartment are far enough along that I can move back in.การต่อเติมอพาร์ทเม็นต์ของฉันเสร็จ พอที่ฉันจะย้ายกลับไปได้แล้ว
Even if you include the village..ถึงแม้จะมีการต่อเติมหมู่บ้านก็เถอะ
After the Cold War ended the Umbrella Corporation expanded them and built the testing floor.หลังสงครามเย็น บริษัทต่อเติมมันและสร้างพื้นทดลอง
Maybe Ben can look at your kitchen after the renovation's done.บางทีเบนอาจจะช่วยดูครัวของพวกคุณได้ หลังจากที่การต่อเติมเสร็จแล้ว
She was my lifeline. She steered consulting work my way.เธอต่อเติมชีวิตให้ผม ทำผลงานของผมต่อ
Looks like your dad did want to expand the place.ดูเหมือนพ่อของท่าน ต้องการจะต่อเติมสถานที่
Then we've got some time to kill. To a growing relationship, both business and personal.งั้นเราก็มีเวลามากพอที่ใช้ ต่อเติมความสัมพันธ์ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
It's a little shack that I'm gonna renovate, make some additions.กระท่อมหลังน้อย และผมจะปรับปรุงมัน ต่อเติมอีกสักหน่อย
200 billion American dollars and counting because we keep adding rooms.สองแสนล้านดอลลาร์และจะเพิ่มขึ้น เพราะเราต่อเติมพี้นที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อเติม
Back to top