ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อม*, -ต่อม-

ตอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
ตอม่อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amuabbr. atomic mass unit หน่วยของมวลอะตอม (atomic mass unit)
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
at. m.abbr. atomic mass มวลอะตอม
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant (Avogadro number)
azole(แอซ'โซล) n. สารประกอบชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย ไนโตรเจนอะตอมใน ring
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
cation(แคท'ไอออน) n. ไอออนบวก,อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, Syn. kation, See also: cationic adj. ดูcation
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
electron(อีเลค'ทรอน) n. อิเล็คตรอนของอะตอม
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
hexadn. จำนวนหก,กลุ่มที่มีอะตอมของธาตุที่มีวาเลนซี่เท่ากับ 6., See also: hexadic adj.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
ion(ไอ'อัน,ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
nebulise(เนบ'บิวไลซ) vt. ทำให้เป็นละออง,ลดขนาดลงเป็นอะตอม., See also: nebulisation,nebulization n. nebuliser,nebulizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
bunting(n) ตอม่อ,ธง
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diatomไดอะตอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
Atomic Numberเลขอะตอม, อะตอมิกนัมเบอร์, อะตอมมิคนัมเบอร์ [การแพทย์]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weightน้ำหนักอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avogadro's numberเลขอาโวกาโดร, จำนวนอนุภาค(โมเลกุล อะตอมหรือไอออน) ที่มีอยู่ในสารปริมาณ 1 โมล มีค่าเท่ากับ 6.02 x 1023 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diatom ไดอะตอม พืชเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างคล้ายกล่อง ประกอบด้วยซิลิกา เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6,500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
HydrogenไฮโดรเจนธาตุเคมีH และมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 ที่อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง)และความดันมาตรฐาน(ความดันบรรยากาศ) ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่โมเลกุลมี 2 อะตอม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย ไม่เป็นโลหะ และมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด (วาเลนซ์อิเล็กตรอน) ตัวเดียว เป็นธาตุที่เบาที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
hydroxideไฮดรอกไซด์, สารประกอบของโลหะที่มีหมู่ OH-  หรือ -OH เป็นองค์ประกอบและมีพันธะกับอะตอมของโลหะ โดยทั่วไปไฮดรอกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเบส และไฮดรอกไซด์ของอโลหะจะมีสมบัติเป็นกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Isobarไอโซบาร์, นิวไคลด์ที่มีมวลเชิงอะตอมเท่ากันแต่เลขเชิงอะตอมต่างกัน เช่น $ ^{14} $ 6C $ ^{14} $ 7N และ $ ^{14} $ 8O
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latticeโครงผลึก, แลตทิซ, การจัดเรียงตัวแบบ 3 มิติของอะตอมหรือไอออนในผลึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว, เวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mass numberเลขมวล, ตัวเลขแสดงผลบวก ของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Methaneมีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 อะตอม (CH4) ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pier (n.) ตอม่อ See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pile (n.) ตอม่อสะพาน
alder (n.) ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
amu (abbr.) หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
atom (n.) อะตอม
atomic (adj.) เกี่ยวกับอะตอม
bleacher (n.) ออกไซด์ที่มีออกซิเจน 2 อะตอมเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Syn. decorant
decorant (n.) ออกไซด์ที่มีออกซิเจน 2 อะตอมเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Syn. bleacher
electrolyte (n.) สารประกอบที่แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า See also: อิเล็กโทรไลต์
fission (n.) การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอม (ทางฟิสิกส์) Syn. nuclear fission
heavy hydrogen (n.) ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
nuclear fission (n.) การแตกตัวของอะตอมเมื่อปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมา Syn. fission
nuclear fusion (n.) การรวมตัวกันของnucleiของอะตอมเพื่อสร้างnucleusที่หนักกว่า
nucleus (n.) ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอม (ทางฟิสิกส์) See also: นิวเคลียส
peroxide (n.) ออกไซด์ที่มีออกซิเจน 2 อะตอมเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Syn. bleacher, decorant
springer (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone, voussoir
subatomic (adj.) ซึ่งเล็กกว่าอะตอม
substituent (n.) อะตอมซึ่งแทนที่อะตอมอื่นในโมเลกุล
transuranic (adj.) เกี่ยวกับธาตุที่มีจำนวนอะตอมสูงกว่าธาตุยูเรเนียม
transuranium (adj.) เกี่ยวกับธาตุที่มีจำนวนอะตอมสูงกว่าธาตุยูเรเนียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม
Aristocrat, eternal youth...พวกราชสกุล ชีวิตอมตะ..
It doesn't look like a bomb explosion, so we think it was him.มันดูไม่เหมือนระเบิดอะตอม ดังนั้นเราคิดว่าเป็นฝีมือของเขา
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์.
There's cops all over me, man, like a cheap suit.ตำรวจตอมผมยังกะแมลงวัน
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง".
Of course, they say every atom in our bodies was once part of a star.แน่นอน พวกเขาบอกว่า ทุก ๆ อะตอม ในร่างกายเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาว
If we go back, they'll swamp the boat. They'll pull us right down, I'm telling you.ถ้าเรากลับไป เรือเราจะถูกตอม คนพวกนั้นจะดึงเราจมไปด้วย
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น
Is it not a fair trade, the life I have granted you? The gift of immortality?มันไม่ยุติธรรมหรอกหรอกับชีวิตที่ฉันให้เธอ ชีวิตอมตะ?
I had a bee on me.เมื่อกี้ผึ้งมันตอมผมหน่ะ
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters.ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา
Those blisters are pretty nasty.แมลงวันพวกนั้นมันตอมกันหึ่งเชียว
Second, the amount of power it would take to convert energy in matter would be like nine atomic bombs.อย่างที่สอง พลังลงานที่ต้องใช้นั่นนะ เทียบเท่าลูกระเบิดอะตอมเก้าลูกเลย
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น
The cure for death itself? The answer is immortality.ทางแก้โดยการฆ่าตัวตาย คำตอบของการมีชีวิตอมตะ
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์
"I celebrate myself, for every atom belonging to me belongs to you?"ฉันฉลองให้กับตัวเอง ในทุกๆ อะตอมเป็นของๆ ฉัน และเป็นของๆ คุณเช่นกัน
Look, anyone who trades theirtrust fund for a fanny pack flies in the face of all that is holy to chuck bass.เอาหล่ะ ใครก็ตามที่สามารถแลกเปลี่ยนความเชื่อ กับแมลงสาวๆรุมตอม นั้นแหละ พระเจ้าชัค แบส
When you live forever, it's disappointing how little humans change.เมื่อคุณมีชีวิตอมตะ มันช่างน่าผิดหวัง ว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงไปถึงเพียงไหน
Double-chain, 51 amino acids... employing 17 basic aminos cross-linked by sulfur atoms.ดับเบิลโซ่ 51 กรดอะมิโน จ้าง 17 กรดอะมิโนพื้นฐาน กับโดยอะตอมกำมะถัน
Seven *Atom* to central. That crane *****.*อะตอม* เรียกศูนย์ ไอ้ปั้นจั่นนั่น**
Does seem to put immortality a bit out of reach.ถ้างั้นชีวิตอมตะก็ดูเหมือน ไกลเกินเอื้อม
Not even the mysterious transformation of matter at the subatomic level.ไม่แม้แต่ การเปลี่ยนรูปลึกลับ ของสสารในระดับอะตอมมิก
A tachyon pulse.การสั่นสะเทือนของอะตอม
I mean, even if I could... Everlasting life?แม้ว่าผมอาจทำได้ ชีวิตอมตะตลอดกาล
Like butterflies upon blossomsดั่งผีเสื้อตอมดอกไม้
Ready? Go.ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่
We're gonna use reductive amination to yield methamphetamine, 4 pounds.เราจะใช้อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบแทน เพื่อผลิตแอมเฟทตามีน 4 ปอนด์
God, and heaven and eternal life.พระเจ้า สวรรค์และชีวิตอมตะ
Sub-atomic particles with negative mass.ส่วนของอะตอมย่อยกับมวลลบ.
And then subtract the atomic number of thulium.แล้วจากนั้นลบออกด้วย เลขตะตอมของทูเลียม
Arlington Pier! Arling... - Arlington Pier!เสาตอม่อ สะพานอาร์ลิงตัน
Only place I can think without the ATF buzzing around.ผมคิดว่าเป็นที่เดียว ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตอมอยู่รอบๆตัว
They will swarm on you like ants on sugarพวกเค้าจะห้อมล้อมตัวคุณไม่ต่างจากมดที่ตอมน้ำตาล
It was your own Dr. Oppenheimer after he created the atomic bomb.มันเป็นของ ด๊อกเตอร์ ออปเปนเฮียร์เมอ หลังจากที่เขาสร้างระเบิด อะตอม
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่
/who was rumoured to know /the secret to eternal life.ว่ากันว่านางล่วงรู้ความลับของการมีชีวิตอมตะ
/and Zi Yuan was sure /the secret to eternal life was here.ซื่อหยวนมั่นใจว่าสิ่งวิเศษแห่งชีวิตอมตะอยู่ที่นี่
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อม
Back to top