ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้เซฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้เซฟ*, -ตู้เซฟ-

ตู้เซฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้เซฟ (n.) safe Syn. ตู้นิรภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cashbox (n.) ตู้เซฟ See also: ตู้นิรภัย, ตู้เก็บของมีค่า Syn. box, depository, safe
night depository (n.) ตู้เซฟ Syn. night safe
night safe (n.) ตู้เซฟ
strongbox (n.) ตู้เซฟ See also: ตู้นิรภัย, ตู้เก็บของมีค่า Syn. box, depository, cashbox, safe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our safe is impregnable.ตู้เซฟของเราไม่มีทางเจาะได้
The shortest safety-deposit-box lease is 50 years.ตู้เซฟที่นี่เช่าไว้อย่างน้อยที่สุดก็50ปี
The safe is empty. Shit.ตู้เซฟว่างเปล่าครับ / โธ่เว้ย
An Everhold safe was installed on the 42nd floor last year.ตู้เซฟเอเวอร์โฮลด์ติดตั้ง ที่ชั้น 42 เมื่อปีที่แล้ว
And the safe, to the parlor suite, rooms B-52, 54, 56.และตู้เซฟไปยังห้องสวีท-บี 52, 54, 56
You all possess the combination of the safe. Think hard.คุณต้องรวบรวมสติที่จะเปิดตู้เซฟนั่น คิดให้ดีละ
Enter your account number and your box is retrieved.คุณ ก็กดตัวเลขบัญชีแล้วตู้เซฟก็จะถูกเรียกขึ้นมา
What do you say we open the vault?คุณจะว่ายังไงถ้าเราจะเปิดตู้เซฟ
And what are you gonna use to open the vault?แล้วจะใช้อะไรเปิดตู้เซฟล่ะ?
I'm Gonna Go Gramy Passport From The Safe-Deposit Boxผมจะไปเอาพาสพอร์ทจากตู้เซฟ
Why would fey have pictures of me in her safe?ทำไมเฟย์ถึงมี\ รูปถ่ายของฉันในตู้เซฟของเธอล่ะ
Bourne just broke into CRI. He got into Vosen's safe.บอร์นเพิ่งลอบเข้ามาในซีอาร์ไอ เขาเปิดเอาของในตู้เซฟของโวเซ่นไป
I think these drawers work like tumblers in a safe.ผมคิดว่า ลิ้นชักนี่ทำงานเหมือนรหัสตู้เซฟ
I'm calling your bluff.ในห้องลับ,ตู้เซฟในชั้นหนังสือ
Ah. Give us your bank card and keys to your safety deposit box.อ่า เอาบัตรธนาคารกับกุญแจตู้เซฟนิรภัยของแกมา
The microchip is not in the vault.ไมโครชิพไม่ได้อยู่ ในตู้เซฟ
You're like, "Yeah, I'll come help you move your stove or your safe. "'คุณจะแบบว่า "โอเค ผมจะไปช่วยคุณ ย้ายเตาไฟหรือตู้เซฟ
He keeps a safe deposit box at the Lloyd's Bank... in Marylebone.เขามีตู้เซฟฝากของตู้หนึ่ง ที่ธนาคารลอยด์ส ในมาร์ลีโบน
And from day one, we kept all our files in a locked safe.จากวันแรก เราเก็บรักษา แฟ้มงานทั้งหมดไว้ในตู้เซฟ
The killer emptied the safe, got away with around 40 grand, Chief.มือปืนเปิดตู้เซฟได้เงินไปสี่หมื่นเหรียญ หัวหน้า
He keeps the combination of the safe in his desk.เขาเก็บรหัสตู้เซฟ ไว้ที่โต๊ะ
Keeps the combination in his office?เก็บรหัสตู้เซฟ ไว้ในออฟฟิสเนี่ยนะ?
Out of the safe deposit box.หยิบมันออกมาจากตู้เซฟ
Now if you don't tell me where the safe isเอาล่ะถ้าเธอไม่บอกมา ว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหน
By creating something secure, like a bank vault or a jail.โดยการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับตู้เซฟของธนาคารหรือคุก
Upstairs. In a safe.ข้างบน ในตู้เซฟน่ะเหรอ
Salazar wanted us to come here and kill you, and then take that 250K you got hidden in your safe.ซาลาซาร์ต้องการให้เรามาที่นี่ และฆ่านาย แล้วจากนั้นเอาเงิน 250K ที่นายซ่อนเอาไว้ในตู้เซฟ
You know what I got in that safe?พวกนายคิดว่าฉันมีเงิน อยู่ในตู้เซฟนั่นงั้นเหรอ
Put these away in the safe, would you?คุณช่วยเอามันไปเก็บในตู้เซฟจะได้ไหม
The paintings aren't worth stealing, and hotel doesn't put safes behind them.ภาพเขียนนี่มันไม่ได้ มีค่าให้ขโมยเลย แล้วก็ไม่ได้มีตู้เซฟอยู่หลัง ภาพด้วย
There's a safe in the corner here.มีตู้เซฟอยู่ตรงมุมนี่
In the hall, there's a safe with a phone inside.ที่หอประชุมจะมีตู้เซฟ ซึ่งภายในนั้นจะมีมือถืออยู่
I need something from moto's safe.ฉันต้องการ ของบางอย่างจากตู้เซฟของโมโต้
That Sword is meant to be in my vault now, how did you get it?ดาบน่าจะอยู่ในตู้เซฟของฉันที่กริงกอต
Back in the old times, I might peel your skin back.เจอตู้เซฟแล้ว! ถ้าเป็นเมื่อก่อน ฉันคงถลกหนังที่หลังแกออกมาแล้ว
I took the liberty of checking the safe at the house.ชั้นเข้าไปเช็คในตู้เซฟ
I'll need to pull the money out of the safe.ฉันจะไปหยิบเงิน จากตู้เซฟ
I will show him the safe deposit box.แม่จะเปิดให้เขาดูตู้เซฟของเขา
Fine. I'll put them in our safety deposit box.โอเค งั้นฉันเอาไปเก็บในตู้เซฟแล้วกัน
There's a story in that safe. I saw it myself.มันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในตู้เซฟนั่น ฉันเห็นมันกับตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้เซฟ
Back to top