ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ้ยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ้ยๆ*, -ตุ้ยๆ-

ตุ่ยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้ยๆ (adv.) deliciously See also: heartily Syn. ตุ้ย
ตุ่ยๆ (adj.) smelly See also: odorous, stinking, reeking, foul
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With her big, fat royal bottom!อ้วนตุ้ยๆ นั่งทับฉันเอาไว้!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ้ยๆ
Back to top