ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ้ยนุ้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ้ยนุ้ย*, -ตุ้ยนุ้ย-

ตุ้ยนุ้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้ยนุ้ย (adj.) plump See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll miss you little fuzz buckets! You've been a great crowd!พวกเราจะคิดถึงพวกนายนะ ตุ้ยนุ้ย พวกนายฮาจริงๆ
Well, perhaps you should come on later, Plumpy.ไว้ลูกค่อยตามมานะ ตุ้ยนุ้ย
He's a lumpy-looking guyดูตุ้ยนุ้ยน่าหม่ำดีนะฮะ
You're as pretty as you are.เธอตุ้ยนุ้ยแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว.
I felt like a fat cheerleader.-ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตุ้ยนุ้ย
Big doughy scout master, couple of cubs, most webelos.หัวหน้าหมู่อ้วนตุ้ยนุ้ย มีลูกหมู่ไม่กี่คน ส่วนใหญ่เป็นเว็บโบโล่
I told the nurse she was fat.ฉันด่าพยาบาลว่านังตุ้ยนุ้ย
That chubby guy the last person to see the vic alive?นายตุ้ยนุ้ยนั่นเป็นคนสุดท้าย ที่เห็นเหยื่อตอนมีชีวิต
I did see a fat kid and a really nice-looking grocery store.ผมเห็นเด็กตุ้ยนุ้ย และร้านค้าปลีกที่ดูดีมากๆ
My parents called me Xiao-pang. It means "Little Chub."พ่อแม่เรียกผมว่า เสี่ยวผัง แปลว่า "ตุ้ยนุ้ย"
Those ones of you as a fat child on Daddy's knee.รูปตอนที่เธอเป็นเด็กตุ้ยนุ้ย นั่งอยู่บนเข่าพ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ้ยนุ้ย
Back to top