ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีราคา*, -ตีราคา-

ตีราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
ratable(เร'ทะเบิล) adj. ประเมินได้,ตีราคาได้,เป็นสัดส่วน,ต้องเสียภาษี., Syn. rateable, See also: ratability,ratableness n. ratably adv.
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collation๑. การตรวจเทียบเอกสาร๒. การตีราคาทรัพย์มรดก (ที่ไม่มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
Last In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน [การบัญชี]
Revaluationการตีราคาใหม่ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cost up (phrv.) ตีราคา See also: ประเมินราคา
rate (vt.) ตีราคา See also: ประมาณราคา Syn. estimate
prize (vt.) ตีราคาสูง See also: ประเมินค่าสูง Syn. value, esteem
estimate (n.) การตีราคา See also: การประมาณค่า Syn. appraisal, evaluation
evaluation (n.) การตีราคา See also: การประมาณค่า Syn. appraisal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Priceless, huh? That explains why somebody stole it.ตีราคาไม่ได้ ใช่มั้ย อธิบายได้ว่า ทำไมมีคนขโมยมัน
I'm appraising your land for First National Bank who's actively seeking a foreclosure.ผมมาตีราคาที่ดินคุณให้กับธนาคาร... ...ที่กำลังเร่งรัดจะมายึดที่ดิน
How much is panipuri at Dharisha store on Chowpatty?พานิพูรี ที่ร้านดาริชาในโชพัตตีราคาเท่าไหร่
Most of the time, they overestimate.ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา พวกตีราคาสูงเกินควร
So I just let them roll their overages into the next order and if I don't, they'll go elsewhere.ดังนั้นผมก็เลยปล่อยให้พวกเขา ตีราคาไว้ล่วงหน้า และถ้าผมไมทำแบบนั้น พวกเขาจะหันไปซื้อที่บริษัทอื่น
Would you have me bake in the sun or offer a price?จะให้แสงแดงอบข้าหรือว่า จะตีราคากันแน่
But how can you put a price to the truth?แต่คุณจะตีราคาความจริงได้ยังไง
Yeah. I was hoping to get an estimate.คืออยากให้ช่วยตีราคา ค่าซ่อมให้หน่อยน่ะ
Are you in the habit of authenticating the value of flea market soup bowls at nuclear laboratories?คุณไปตีราคาชามซุป ในห้องทดลองนิวเคลียร์เหรอ
It was a little expensive, but no one can put a price on love.มันแพงนิด แต่ไม่มีใครตีราคาของความรักได้
I'm gonna have to get in the crawlspace before I can give you an estimate.ผมคงต้องเข้าไปดูในช่องนั่นก่อน ถึงตีราคาได้
I've never met anyone like her, and when she smiles at me, you can't put a price on it.แล้วเวลาที่เธอยิ้มให้ผม แม่ตีราคามันไม่ได้หรอก
He sent them over to Maria Gold's house this morning to write an estimate for a potential remodeling job, but get this.เขาส่งพวกนั้นไปที่ บ้านของ มาเรีย โกลด์ เมื่อเช้านี้ เพื่อตีราคางานปรับปรุงแบบ แล้วก็เจอแบบนี้
Did the renovation company say who they were writing an estimate for? No. The client gave a fake name.ว่าเขาไปตีราคาให้ใคร เปล่า ลูกค้าใช้ชื่อปลอม
You can't put a price on living a fully actualized life.คุณไม่สามารถตีราคาของชีวิตจริง ที่เต็มเปี่ยมได้
Real estate agent estimating this place for resale and heard the wasps.เจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์กำลังตีราคาที่
Diamond ring in that box appraised at over seven thousand dollars.แหวนเพชรวงนึงตีราคาได้ 7000 กว่าเหรียญด้วยนะ
Except that it's only priceless when it's the Vogelsong medal.เว้นแต่ว่า มันตีราคาไม่ได้ ก็ต่อเมือเป็นเหรียญประจำตระกูล
No accounting for love.เรื่องของความรัก ตีราคาไม่ได้
Not that my happiness has ever been worth anything to you.ไม่ใช่ความสุขที่ตีราคาทุกอย่างไปกับคุณ
No-one can put a price on that.ไม่มีใครสามารถตีราคานั้นได้
Information like this doesn't have a price.ข้อมูลระดับนี้ตีราคาไม่ได้
Ainsley, everything has a price.เอนสลี่ย์ ทุกสิ่งตีราคาได้
A priceless gift.ของขวัญที่มีค่าเกินตีราคา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีราคา
Back to top