ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติโทษ*, -ติโทษ-

ติโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติโทษ (v.) blame See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach Syn. ติเตียน, ตำหนิ Ops. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติโทษ
Back to top