ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาเหลือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาเหลือก*, -ตาเหลือก-

ตาเหลือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเหลือก (v.) (eyes) bulge Syn. ตาเหลือกตาพอง, ตาโพลง
ตาเหลือก (adv.) hastily See also: hurriedly, speedily Syn. ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน Ops. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า
ตาเหลือก (n.) Megalops cyprinoides (Elopidae) See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring Syn. ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม
ตาเหลือกตาพอง (adv.) frighteningly See also: alarmingly, frantically, fearfully Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're scrambling to get the hell out before we get taken down and where are you?พวกเราตาลีตาเหลือกหาทางออกแทบแย่... ...ก่อนที่พวกเราจะจุดชนวนนั่น แล้วนายอยู่ไหนนะ?
She doesn't even have the crazy white eyes. like her daughter's.แม่ของเธอยังไม่เคยทำตาเหลือกบ้าๆนั่นเลย ผมยังเห็นว่า ตายังสีน้ำตาลน่ารัก เหมือนของลูกสาวเลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาเหลือก
Back to top