ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามรอย*, -ตามรอย-

ตามรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามรอย (v.) trail See also: hunt, follow, spy on Syn. สะกดรอย
English-Thai: HOPE Dictionary
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Trackingการตามรอย [TU Subject Heading]
tritiumไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้น, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้นมีเลขมวลเท่ากับ 3 และครึ่งชีวิตเท่ากับ 12.32 ปี ทริเทียมสลายให้อนุภาคบีตาพลังงาน 18 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ใช้เป็นสารกัมมันตรังสีตามรอยในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow in (phrv.) ตามรอย See also: เจริญรอยตาม
on the track of (idm.) ตามรอย See also: ตามแกะรอย, ตามหา
on the trail of (idm.) ตามรอย See also: ตามแกะรอย, ตามหา
trail (vt.) ตามรอย See also: สะกดรอย, ติดตาม Syn. trace, track, hunt
lose trace of (idm.) ตามรอยไม่พบ See also: แกะรอยไม่เจอ Syn. keep of, keep on
tracer (n.) ผู้ตามรอย See also: ผู้ติดตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are our targets. Hunt them, track them, and bring them home alive.ล่า ตามรอย และพาพวกเขากลับมานี่อย่างมีชีวิต
Could trace the tungston back to the production batch.ตามรอย ทังสเตน กลับไปยังผู้ผลิตได้
Blaze that size, couldn't have been one guy.ตามรอยขี้เถ้ามีรอยรองเท้าหลายไซซ์ ไม่ใช่เป็นฝีมือคนเดียว
It's a Calypso journey through Miami's inner harbor.ตามรอยคาลิปโซ่น่ะ ล่องตามท่าเรือไมอามี่ด้านใน
Been following your tracks since Warburton.ตามรอยคุณมาตั้งแต่ วอร์เบอร์ตัน
Track his phone before it's too late.ตามรอยจากโทรศัพท์เขา ก่อนที่จะสายไป
No hemorrhage along the bullet track. Sorry. I think I'm gonna live.ตามรอยถาก เลือดไม่ออกมาก เสียใจด้วย ฉันยังไม่ตายหรอก
Did we trace the I.P. address?ตามรอยที่อยู่ของไอพีหรือยัง
GIVE IT TO ME.ตามรอยทุกเบอร์โทรที่โทรเข้าแจ้งเบาะแสจากแถบนี้
They left behind. We find the missing one, we find Lucy.ตามรอยพวกมันไปแล้วเราจะเจอลูซี่
Tracks lead off that way. We better check it out.ตามรอยมันไปทางนี้เถอะ
Tracked her cell to 31st and 1st, so I came down to find her.ตามรอยมือถือเธอไปที่ถนน 31ตัดกับถนน1 ฉันเลยมาตามหาเธอ
Tracking Yussef Khalid on CCTV.ตามรอยยูสเซฟ คาลิดที่ซีซีทีวีได้
I need to track patrol car 421. ♪ As I set out from Londontown ♪ ♪ Upon a foggy day ♪ตามรอยรถตำรวจหมายเลข 421 แมร่งยอด ไปกันเลย! พวกนั่นแม่งอยู่ไหนวะ
Now follow that side track and... there it is.ตามรอยรถไฟย้อนกลับไป แล้วคุณจะเห็นทางแยกตรงนี้ ทีนี้ตามรอยรางฝั่งนี้ไปและ...
Trace my last incoming call.ตามรอยสายเรียกเข้าล่าสุดของฉันด้วย
Can't track him through his utilities.ตามรอยเขาผ่านบิลก็ไม่ได้
Trailed him out to the dog house, picked him up there.ตามรอยเขามาจากร้าน ด็อก เฮาส์ จากนั้นก็ไปรับตัวเขามาจากที่นั่น
He slipped me.ตามรอยเขาไปถึงไหนแล้ว
I followed those swim-kid Levia...whatever.ตามรอยเด็กทีมว่ายน้ำ พวกนั้น ลีวา อะไรก็ช่าง
You're not as hard to track as you think.ตามรอยเธอมันไม่ยากหรอก
Follow the blood arroyo to the place where the snake lays its eggs.ตามรอยเลือดไปแล้วเราจะเจอที่ๆ งูวางไข่ไว้
His account tracks back to an e-mail address he created yesterday morning.ตามรอยแอคเค้าน์ไปถึงที่อยู่อีเมล
Trace this call. Becca!ตามรอยโทรศัพท์นี้ทีค่ะ
Tracked his cell records, bank records... all inactive.ตามรอยโทรศัพท์มือถือ บัญชีธนาคาร.. ทั้งหมดไม่เคลื่อนไหว
Tracked through milstar satellite system?ตามรอยในระบบดาวเทียมทหารหรือ?
Call was traced to a public phone box on Miller's Court.ตามรอยได้ว่าโทรมาจาก ตู้โทรศัพท์สาธารณะในมิลเลอร์คอร์ท
And it has the scepter. Now we have to retrieve it, again.ตามรอยไปได้ร้อยไมล์ก้หายไป รอยมุ่งขึ้นเหนือ
You can't trace it back, all right?ตามรอยไม่ได้ด้วยรู้มั้ย
Follow the flow to the source.Good.ตามรอยไหลไปหาจุดที่มันออก ดี
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ".
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์
I want you to pick up the trail where he left off.ผมอยากให้คุณ ตามรอยที่เขาทิ้งไว้
He was very close to tracking down the knight's tomb.เขากำลังเข้าใกล้มากๆ ในการตามรอยหาสุสานของอัศวิน
Only in the footsteps of God will he proceed."ต้องเป็นผู้ที่ตามรอยเท้าของพระเจ้า ถึงจะปฏิบัติได้."
"Only in the footsteps of God will he proceed.""ต้องเป็นผู้ที่ตามรอยเท้าของพระเจ้า ถึงจะปฏิบัติได้.."
Proceed in the footsteps of the Word.ปฎิบัติตามรอยเท้าของคำสั่ง
If we're lucky, it's exotic. We can trace the sale.ถ้ามาจากต่างแดนตามรอยซื้อขาย
Are we talking about the Puppet Master, the infamous mystery hacker?นี่เรากำลังตามรอย"นักเชิดหุ่น" นักเจาะระบบลึกลับห่วยๆอยู่รึเปล่า ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามรอย
Back to top