ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเป้าหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเป้าหมาย*, -ตั้งเป้าหมาย-

ตั้งเป้าหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเป้าหมาย (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความหวัง, ตั้งความมุ่งหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
target (vt.) ตั้งเป้าหมาย See also: เล็ง Syn. aim, direct, point
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Focused and take no prisoners.ตั้งเป้าหมาย และไม่ทำตัวเหมือนนักโทษ
Set your purpose to the task of trainingตั้งเป้าหมายของเจ้า ไปที่การฝึก
Sets unrealistic goals. Check.ตั้งเป้าหมายเกินตัว ถูก
I set a goal for myself, being the champion.ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองที่จะเป็นแชมป์
I set myself a goal.ผมตั้งเป้าหมายของผมไว้สิ่งหนึ่ง
I'll notify Admiral Smith the target is located and confirmed.ฉันจะแจ้งนายพลเรือสมิธ ว่ายืนยันที่ตั้งเป้าหมาย
And aimed at cities on our eastern seaboard.และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง
And the only person left to judge you will be the 23-year-old girl with a target on your back.และเหลือเพียงคนเดียวที่จะตัดสินเธอ คือ สาวน้อยอายุ 23 คนที่มีตั้งเป้าหมายไว้เมื่อครั้งก่อน
R2, set a course for Nabooอาร์ทู ตั้งเป้าหมายไปนาบู
Shouldn't we be targeting a certain Beverly Hills location?เราไม่ควรตั้งเป้าหมาย ไปที่เบบเวอรี่ ฮิลล์เหรอ?
Why would Orion target another store?ทำไมโอไรออน ถึงตั้งเป้าหมายไปที่ร้านอื่น?
I set a goal and I won't rest until I reach it.โดยไม่ต้องใช้ยา ฉันตั้งเป้าหมาย และฉันจะไม่ยอมจนกว่าจะถึงมัน
To target his brainwaves.ให้ตั้งเป้าหมายไปที่คลื่นสมองของเขา
You set high goals for yourself and nail every one.คุณต้องตั้งเป้าหมายให้สูง และโค่นทุกคน
Josh, come on. Shoot for the moon!จอช ไม่เอาน่า ตั้งเป้าหมายเลย
(Carrie) We like to set goals because they give us a feeling of control.เราชอบตั้งเป้าหมาย เพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ควบคุมได้
Well, they tell me successful people set achievable goals, so...คนประสบความสำเร็จ จะตั้งเป้าหมายที่ทำได้...
It gives my life purpose.ฉันตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิต
If the wraith is targeting anyone who knows this secret, she is next.ถ้าเจ้าภูติตั้งเป้าหมายที่คนรู้ความลับนี้ เธอคือรายต่อไป
They set targets, collect data... then bring people down.พวกเขาตั้งเป้าหมาย เก็บข้อมูล ... แล้วดึงคนลงมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเป้าหมาย
Back to top