ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งกระทู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งกระทู้*, -ตั้งกระทู้-

ตั้งกระทู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งกระทู้ (v.) interrogate See also: quiz, question, query Syn. ซักถาม, ถาม
English-Thai: HOPE Dictionary
oppugn(อะพูน) vt. ประณาม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทู้ถาม., See also: oppugner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Gossip Girl" even has a whole thread where people can guess how much it cost.กอซซิปเกิร์ลตั้งกระทู้เลยด้วยซ้ำ ให้คนอื่นเข้ามา ทายราคา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งกระทู้
Back to top