ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเปล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเปล่า*, -ตัวเปล่า-

ตัวเปล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเปล่า (adj.) bare-handed See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist
ตัวเปล่า (adj.) unmarried See also: single Syn. โสด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You´re one sick puppy, you know that, geiler?เธอนี่ประสาทจริงๆ.. รู้ตัวเปล่า
Look, man, I ain't got no heat. I'm out here naked, man.นี่เพื่อน ฉันไม่มีปืน มาตัวเปล่า
Here, bro, you ain't naked no more.นี่เพื่อน นายไม่ตัวเปล่าแล้วนะ
And I'm sorry.ผมมาตัวเปล่า ผมขอโทษ
You'll hurt yourselves!หาเรื่องเจ็บตัวเปล่า
She's not your woman!นางไม่ใช่ผู้หญิงของแกนะ หาเรื่องเจ็บตัวเปล่า
And then You're going to go home tomorrow and make more money than you've ever made in your life and I'm going to go home without a pay cheque.แล้วพรุ่งนี้คุณก็กลับบ้านและได้เงินมากกว่า ที่คุณเคยหาได้มาทั้งชีวิต ส่วนฉันกำลังจะกลับบ้านตัวเปล่า ไอ้บ้าเอ๊ย
Send your Jedi, but they must be unarmed.ส่งเจไดของท่านมาเลย มาตัวเปล่านะ
His only stipulation is that you arrive unarmed.ตามเงื่อนไขของพวกมัน เจ้าต้องไปตัวเปล่า
We were forced to surrender, and we came here unarmed.เราถูกบังคับให้ยอมแพ้ และมาที่นี่ตัวเปล่า
Got to travel light. can't raise suspicion.ต้องไปตัวเปล่าสิ จะได้ไม่เป็นที่ต้องสงสัย
That's our naked floor.เราก็ตัวเปล่าเล่าเปลือยเหมือนกัน
Jumped up from here, fly to there with nothing at all.เธอกระโดนจากนี่ บินขึ้นไปตัวเปล่า
You really are your father's son, aren't you.นายนี่เหมือนพ่อของนายเลย รู้ตัวเปล่า
We go in clean-- no guns.เราไปตัวเปล่า ไม่มีอาวุธ
They came in droves from the mountains, the farms, the hollows, with nothing but the shirts on their backs and hope.พวกเขามากันมากมาย จากภูเขา ฟาร์ม โพรง ด้วยตัวเปล่า มีแค่เสื้อเชิ้ตและความหวัง
In my family we say, "A naked man has few secrets.ในครอบครัวข้า เราพูดกันว่า "ชายตัวเปล่าย่อมมีความลับบางเรื่อง
I come from nothing.ข้าเริ่มต้นด้วยตัวเปล่า
I come unarmed to ask you for my boys.ฉันมาตัวเปล่า มาขอให้ปล่อยลูกฉัน
We came up empty tonight, both of us.เราออกมาตัวเปล่าคืนนี้ เราทั้งคู่
Sometimes I feel like Job, from the Bible, having escaped with only the skin of my teeth.บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนเป็นโยบ ในคัมภีร์ไบเบิล หนีรอดออกมาได้แต่ตัวเปล่าเท่านั้น
I mean, I didn't want to walk away with nothing.ผมหมายถึง,ผมไม่อยาก เดินจากไปตัวเปล่า
The only thing you're going to do is hurt yourself.นายจะเจ็บตัวเปล่าๆ น่า
You're cool, you know that?เธอเจ๋งดีนะ รู้ตัวเปล่า
You come up empty, and I will not be there to cover your sorry asses on account of I'll be too busy covering my own, understood?คุณมาตัวเปล่า และฉันจะไม่อยู่เพื่อช่วยปกปิดเรื่องของคุณ เรื่องนี้ฉันจะยุ่งเกินไป กำลังปิดบังเรื่องของตัวเอง เข้าใจไหม
Come at noon. Bring nothing else and no one else.ตอนเที่ยง มาตัวเปล่าและตัวคนเดียว
Just good old brute force.แค่ตัวเปล่าแบบดุร้ายเท่านั้นเอง
You didn't really think I was gonna walk in there naked, did you?คงไม่คิดว่าฉันจะห้าว บุกเข้าไปตัวเปล่าหรอกนะ? แต่ก็โดนหนักมาก
Stay at home with your ma and da watching day-time telly, getting wasted?อยู่บ้านดูทีวีทั้งวัน ทำตัวเปล่าประโยชน์รึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเปล่า
Back to top