ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวหนังสือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวหนังสือ*, -ตัวหนังสือ-

ตัวหนังสือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
English-Thai: HOPE Dictionary
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
crt(ซีอาร์ที) ย่อมาจาก cathode ray tube หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ หลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ก็ดี หลอดภาพของโทรทัศน์ก็ดี จะใช้หลอดภาพ CRT เช่นเดียวกัน
doc(ดอค) n. ดูdoctor,คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
kanamajiri(คา'นะมา'จิรี) n. ตัวหนังสือมาตราฐานของญี่ปุ่น
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
letterhead(เลท'เทอะเฮด) n. ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย (โดยเฉพาะที่บอกชื่อและที่อยู่) ,กระดาษจดหมายที่มีตัวหนังสือดังกล่าว
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
numeric characterตัวเลขหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวเลข โดยปกติกำหนดไว้ให้มี 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เพื่อแยกให้เห็นต่างจากตัวอักขระที่เป็นตัวหนังสือมีความหมายเหมือน digit
optotype(ออพ'โทไทพฺ) n. แบบตัวหนังสือที่ใช้ทดสอบสายตา
penmanship(เพน'เมินชิพ) n.ศิลปะในการเขียนหรือคัดตัวหนังสือ,ลายมือ,การประพันธ์, Syn. handwriting,writing,longhand
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
superscript(ซู'เพอสคริพทฺ) adj.,n. (ตัวหนังสือ) ซึ่งเขียนหรือทำเครื่องหมายข้างบนหรือบนมุมขวา.
unlettered(อันเลท'เทิร์ด) adj. ไม่ได้รับการศึกษา,ไม่ได้เรียนหนังสือ,ไม่สนใจ,ไม่มีตัวหนังสือ,ไม่มีความรู้., Syn. uneducated,illiterate
verbatim(เวอเบ'ทิม) adv.,adj. คำต่อคำ,ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,โดยคำเดียวกัน
wordy(เวริ์ด'ดี) adj. ใช้คำมากเกินไป,เกี่ยวกับคำ,ประกอบ ด้วยคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ,เกี่ยวกับคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ, See also: wordily adv. wordiness n.
writing(ไร'ทิง) n. การเขียน,การเขียนหนังสือ,การเขียนจดหมาย,การแต่งหนังสือ,สิ่งที่เขียน,แบบเขียน,การเขียน,ตัวหนังสือ,ตัวเขียน,หนังสือสลัก,จดหมาย,เอกสาร -Phr. (writing on the wall คัดลายมือ เครื่องเตือนสติ), Syn. calligraphy
English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
longhand(n) ลายมือเขียน,ตัวหนังสือ
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
writing(n) การเขียน,ข้อเขียน,ลายมือ,ตัวหนังสือ,จดหมาย,เอกสาร,การแต่งหนังสือ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
writing (n.) ตัวหนังสือ See also: ตัวเขียน Syn. character, letter
letterpress (n.) ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
uncial (n.) ตัวหนังสือชนิดหนึ่ง See also: ตัวอักษรชนิดหนึ่ง
Uncila (n.) ตัวหนังสือชนิดหนึ่ง
epigraphy (n.) ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้ See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ Syn. inscription
epigraph (n.) ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง Syn. inscription
wen (n.) ตัวหนังสือรูนที่มีเสียงของ W ซึ่งใช้เขียนกันในภาษาอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง Syn. wynn
wynn (n.) ตัวหนังสือรูนที่มีเสียงของ W ซึ่งใช้เขียนกันในภาษาอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง
braille (vt.) พิมพ์ตัวหนังสือเบลล์ See also: พิมพ์ด้วยอักษรเบลล์
engross (vt.) คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
epigraphy (n.) การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
penmanship (n.) ศิลปะในการเขียนตัวหนังสือ See also: วิธีเขียนตัวหนังสือ Syn. calligraphy
skywritting (n.) การเขียนตัวหนังสือ
uncial (adj.) เกี่ยวกับตัวหนังสือกรีกและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8
Uncila (adj.) เกี่ยวกับตัวหนังสือกรีกและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Writing, symbols.ตัวหนังสือ สัญลักษณ์
Good call on the font.ตัวหนังสือก็ใช้คำได้ดีไปเลย
Letters were his enemies, they would dance before his eyes, moving and twirling, jumping and prancing, giving him a hard time.ตัวหนังสือคือศัตรูเขา ที่เต้นรำตรงหน้าเขา เคลื่อนไหว วน และกระโดดโลดเต้น ทำให้เขาลำบากใจมากๆ
The copper letters were etched in so deep, they left a ridge in the back.ตัวหนังสือทองแดงแกะสลักลึกมาก มันเลยทิ้งรอยเอาไว้
The lettering looks Latin.ตัวหนังสือนั่นเหมือนภาษาละติน
This lettering is so small. I can hardly read the label.ตัวหนังสือนี่มันเล็กจริงๆ อ่านฉลากแทบไม่เห็น
The font's too small. I have to check it on a real computer.ตัวหนังสือมันเล็ก ชั้นคงต้องไปดูในคอมพ์
An inscription, an opening, something.ตัวหนังสือสลัก มีช่องเปิด หรืออะไรบางอย่าง
The small print tells me he's methodical, not always social.ตัวหนังสือเล็กบอกว่าเขาเจ้าระเบียบ ไม่เข้าสังคมนัก
These are the same letters we get in our supplies.ตัวหนังสือเหมือนที่เจอบนเสบียง
These must mean something.ตัวหนังสือเหล่านี้ต้องมีความหมาย
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน
Look, I mean this is words.คือผมหมายถึงมันเป็นตัวหนังสือนะ
Put your finder up here against these words so the letters can't run off on youดูนี่ เอานิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือตรงนี้ ตัวหนังสือจะได้ไม่วิ่งหนี
There were three words outside which said 'We are here'แล้วก็พบว่ามีตัวหนังสืออยู่ด้านนอกเขียนว่า 'เราอยู่ที่นี่แล้ว'
The word "firefly" is usually written in one character. However, in this title, the characters meaning "dripping fire" is used.คำว่า "firefly" ส่วนใหญ่จะเขียนโดย ตัวหนังสือหนึ่งตัว แต่ในที่นี้ ใช้ตัวหนังสือคำว่า "dripping fire" แทน
Although I tried, words just couldn't describe my thoughts.ถึงแม้ว่าชั้นจะพยายาม แต่ตัวหนังสือไม่สามารถจะบรรยายความคิดชั้นได้เลย
But still, you know, text-based computer games don't exactly play with the chicks.- ก็คงงั้น แต่สาวไหนจะสนเกมที่มีแต่ตัวหนังสือ
In a number of ways, but what's most important to us Is the spirit of these texts, not the letter.แต่อะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับเราใน เรื่องจิตวิญญาณในตัวหนังสือเหล่านั้น ไม่ใช่จดหมาย
I sculpt wood, crystals, ivory etc. with letters... and put color on them...ผมแกะสลักไม้,คริสตัล งาช้าง และอีกหลายอย่างให้เป็นตัวหนังสือ แล้วก็ทาสีพวกมันด้วย
Troubled by letters, he dived straight into cartoons.มีปัญหาเรื่องตัวหนังสือ เขาดิ่งไปทางการ์ตูนทันที
Written in boring, bold, black and white, is the statement that these neat little soldiers of death, are, in fact, trying to kill you.เขียนด้วยตัวหนังสือขาวดำที่ใหญ่เทอะทะ ว่ากองทัพจากความตายพวกนี้กำลังจะฆ่าคุณจริงๆ
Because he doesn't know that the promissory note we gave him is not worth the paper it's written on.นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตั๋วเงินที่เราให้ปนั้น มันเป็นแค่กระดาษที่มีตัวหนังสือเขียนอยู่
So We Could See The Letter More Clearly?เราจะได้เห็นตัวหนังสือ เข้าใจไหม
Look at the writing on her face. She's only been half read out of the book.รอยตัวหนังสือยังติดหน้าอยู่เลย อ่านออกมาผิดๆ ถูกๆ
All the letters of the alphabet.เหมือนได้เห็นตัวหนังสือทุกตัวโผล่ขึ้นมา
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย
Well, you are my crude scribblings, Magpie so I'd be careful what I scrumple up if I were you.แกเองก็มาจากตัวหนังสือห่วยแตก ของฉันเหมือนกัน ยายนก ถ้าฉันเป็นแก ฉันคงจะระวังปากตัวเอง ให้มากกว่านี้หน่อย
Harry, you know I can't just leave the book tour.แฮร์รี่ ฉันหนีทัวร์เิปดตัวหนังสือ ไม่ได้
Penmanship is dying all across this country.ศิลปะการเขียนตัวหนังสือ กำลังจะสูญไปจากประเทศนี้แล้ว
Your book has sustained him.เชื่อผมเถอะ ในระยะเวลา 10 ปีมานี่ เข้าต้องอ่านตัวหนังสือพวกนั้นเป็นพันๆ ครั้ง
[ji] ...like a letter of the alphabet vending machine...อย่างตัวหนังสือน่ะ ตู้หยอดเหรียญ [ji-do-u-ha-n-ba-i-ki]
There. It's kanji. It's a Japanese letter.นั่นไง นี่คือตัวอักษรเคนจิ เป็นตัวหนังสือญี่ปุ่น
I worked my hardest to memorize letter sounds, writing in the journal, and reading smaller and fatter books.ฉันพยายามอย่างหนัก เพื่อจะจำเสียงตัวอักษร เขียนลงสมุด และอ่านตัวหนังสือเล็กๆในหนังสือเล่มใหญ่
Whatever, semantics.ไม่ว่าตัวหนังสือจะหมายความว่าอะไร
Yeah, brother. It's taken you a couple of years to do a couple of lettersนายนี่ตัวหนังสือสองตัว ใช้เวลาสองปี
Mom, he made the writing go away.แม่ ลุงเขาทำให้ตัวหนังสือ หายไปหมดเลย
Mom, he made the writing go away.แม่ ลุงเสกตัวหนังสือหายไป
This could be quite a thrilling opening for your next book.นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของคุณ
It looks like some kind of letter.ดูเหมือนเป็นตัวหนังสือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวหนังสือ
Back to top