ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวยืน*, -ตัวยืน-

ตัวยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยืน (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก, ตัวสำคัญ Ops. ตัวรอง
ตัวยืน (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก, ตัวสำคัญ Ops. ตัวรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invariant๑. ยืนยง๒. ตัวยืนยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you starting the autopsy?แพทย์ประจำตัวยืนยันว่าเวลาเสียชีวิตคือ 2032 zulu.
Well, and obviously it's hard to hear him cry.หรือโหย่งตัวยืนขึ้น หรือ คลาน
If she did, DNA from the test will prove the affair.ถ้าเธอทำ... ดีเอ็นเอจากการตรวจ จะเป็นตัวยืนยันความสัมพันธ์
Oberhauser is still alive. The ring proves it.โอเบอร์ฮาวเซอร์ยังไม่ตาย แหวนคือตัวยืนยัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวยืน
Back to top