ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะไกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะไกร*, -ตะไกร-

ตะไกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไกร (n.) scissors See also: clippers, nippers, shears Syn. กรรไกร, กรรไตร
ตะไกร (n.) Microhierax fringillarius See also: black-legged falcon Syn. เหยี่ยวตะไกร
English-Thai: HOPE Dictionary
scissors(ซิส'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล้ำ) การใช้ขารัดตัวหรือหัวของคู่ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And some snippy little bureaucrat says that they detect some kind of a pattern.และพวกข้าราชการปากตะไกร พูดว่าพวกเขาพบรูปแบบบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะไกร
Back to top