ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะแลงแกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะแลงแกง*, -ตะแลงแกง-

ตะแลงแกง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแลงแกง (n.) gallows See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals Syn. ลานประหาร, แดนประหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
gallows treen. ตะแลงแกง,โครงหลักแขวนคอเพื่อประหารชีวิต
gibbet(จิบ'บิท) n. ตะแลงแกง
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
English-Thai: Nontri Dictionary
scaffold(n) ตะแลงแกง,นั่งร้านก่อตึก
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ
gibbet(n) ตะแลงแกง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scaffold (n.) ตะแลงแกง See also: โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She faces the gallows!จะขึ้นตะแลงแกงอยู่แล้ว
Even if Will succeeds, do not ask me to endure the sight of my daughter walking to the gallows.ถึงวิลล์จะทำสำเร็จ อย่าถามพ่อว่า ยอมทนเห็นลูกสาว ตัวเองเดินขึ้นตะแลงแกงรึเปล่า ..
We're going to take a walk right to the gallows, or somebody else is going to stab us in the back!พวกเรากำลังเดินไปสู่ตะแลงแกง หรือไม่ใครบางคนก็กำลังจะแทงข้างหลังเรา
We've one for the doctor, and one for the rope.เรามีคนหนึ่งต้องการหมอ อีกคนตะแลงแกง
I will supply the lumber for the gallows and I will tie the knot on your rope.ฉันยินดีเตรียมท่อนไม้ไปทำตะแลงแกง ฉันจะมัดปมที่เชือกแกเอง
You want me to put him outside in the gallows? Fine...อยากให้ข้าเอาตัวเขาออกมาจากตะแลงแกงงั้นรึ ได้..
Oh, they might save you from the gallows, but they won't spare you their scorn.โอ้ พวกเขาอาจจะช่วยชีวิตท่าน จากตะแลงแกงแขวนคอนักโทษได้กระมัง แต่พวกเขาไม่ละเว้นการพูดดูถูก เหยียดหยามท่านหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะแลงแกง
Back to top