ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันตกเฉียงใต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันตกเฉียงใต้*, -ตะวันตกเฉียงใต้-

ตะวันตกเฉียงใต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันตกเฉียงใต้ (n.) Southwest Syn. ทิศหรดี
English-Thai: HOPE Dictionary
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
southwestn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้,, See also: southwestern adj. southwesterner n.
szechwan(ซี' ขวาน) n. ชื่อมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน. -syn. Szechuan
vesuvius(วะซู'เวียส) n. Mountชื่อภูเขาไฟในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี
English-Thai: Nontri Dictionary
southwest(adj,adv) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Southwest windลมตะวันตกเฉียงใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Andes (n.) เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
carabao (n.) กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Syn. water buffalo
Malabar Coast (n.) บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย
mesa (n.) ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา Syn. plateau, tableland
southwest (n.) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ Syn. southwestern
southwest (adj.) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ Syn. southwestern
southwest (adv.) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ Syn. southwesternly
southwester (n.) ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwestern (adj.) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwesterner (n.) คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwesternly (adv.) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward (adj.) มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward (adv.) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward (n.) ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's heading south by southwest, Mr. Johnsonมันตรงไปทางใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ คุณจอห์นสัน
Uh,peck here.Silver s.U.V.Heading southwest on green street.นี่เพ็ค, SUV สีเงินมุ่งหน้า ตะวันตกเฉียงใต้ บน ถ.กรีน
Your other southwest, Moz.ตะวันตกเฉียงใต้ อีกด้านหนึ่ง มอส
Southwest on Kashirskoye Shosse. It's a kilometre from you.ตะวันตกเฉียงใต้ เขตคาชิสโกเย โชสเส่ ห่างกิโลเมตรเดียวจากคุณ
South westerly, veering northwesterly, 6 to gale 8, perhaps severe gale 9 later.ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียง เหนือคล้อย, 6 ถึง 8 พายุบางทีพายุรุนแรง 9 ในภายหลัง
Southwest... here.ตะวันตกเฉียงใต้.. อยู่ตรงนี้
The old man did not need a compass to tell him where southwest was.ชายชราไม่จำเป็นต้อง เข็มทิศที่จะบอกเขาที่ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เป็น
About 100 yards, south-southwest.ประมาณ 100 เมตรทางตะวันตกเฉียงใต้
They're heading to the southwest in heaps of trouble.วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ท่าจะรอดยาก
After work he drove down to Jacksonville, about 45 minutes or so southwest of Thurman.หลังเลิกงานพ่อขับรถไปที่แจ็คสันวิลล์ 45 นาทีทางตะวันตกเฉียงใต้จากเทอแมน
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก
And now kidnapping.จากผนังด้านตะวันตกเฉียงใต้
Get her out of his sight!ใกล้ละ ตะวันตกเฉียงใต้
[Screaming]มันเลี้ยวไปตะวันตกเฉียงใต้
Due to the high atmospheric pressure from the southwest, the heat wave...เนื่องจากความกดอากาศสูง จากตะวันตกเฉียงใต้, คลื่นความร้อน...
As typhoon #12 moves north, a high sea warning has been declared in the southwest...ใต้ฝุ่นลูกที่ 12 กำลังเข้ามาทางตอนเหนือ ทะเลมีคลื่นสูง และอันตรายมาก รายงานจาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
All units be advised, eyewitness reports suspect vehicle entering High-Tech Car Wash on the northwest corner of Girard and 9th, over.ทุกหน่วยโปรดฟัง มีผู้เห็นรถผู้ต้องสงสัย เข้าไปในร้านล้างรถ "ไฮ-เทค" ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเจอราด สายที่9 เปลี่ยน
So the quickest way to the shower area is through the hydrotherapy room, down the east corridor and up another hallway.เราจะผ่านห้องที่ใช้การรักษาด้วยน้ำ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทางเชื่อม และจะขึ้นมาที่ห้องโถง ตรงนี้
He fought at Shiloh.ทะเลสาบอยู่ห่างไป 10 ไมล์\ ทางตะวันตกเฉียงใต้
Southwest Detroit, a tough town.ดีทรอยต์เขตตะวันตกเฉียงใต้ เมืองที่ยากลำบาก
Southwest end of Treasure Island.สุดเขตตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะมหาสมบัติ
You never showed, and you said you'd be coming from the southwest, So I took a chance.คุณไม่ปรากฏตัวออกมาเลย แต่คุณบอกว่าจะมาจากตะวันตกเฉียงใต้ ผมเลยสุ่มดู
Come to the southwest corner of the first floor.เดินไปทางหัวมุมตะวันตกเฉียงใต้ ของชั้นหนึ่ง
Sir, sensors detecting seismic activity to the southwest.หัวหน้า,เซ็นเซอร์พบสัญญาณแผ่นดินไหว\ ทางตะวันตกเฉียงใต้ครับ
Along the southwest perimeter.น่าจะแถว ๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้
Southwest, they are running.ทางตะวันตกเฉียงใต้.. กำลังวิ่งอยู่
Any Southwest? I'll be swinging by Albuquerque week of the 16th.มีไปทางตะวันตกเฉียงใต้มั้ย ฉันต้องแกว่งไปที่ อัลบูเควอร์ก วันที่16
It's the Paris of the Southwest.ปารีสตะวันตกเฉียงใต้
Zero degrees north, heading south-southwest over the equator.ศูนย์องศา ทิศเหนือ มุ่งทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ เหนือเส้นศูนย์สูตร
Two-Seven-Michael-Golf approach from the southwest.- 7 - M - G บินมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้
And sent directly to an address in southwest Bend.ส่งตรงถึงบ้านหลังหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบนด์
Unknown mobile object detected south-west of the blast site.รับทราบ วัตถุลึกลับกำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากจุดที่เกิดการระเบิด
Bauer is approaching the target from the southwest.บาวเออร์เข้ามาใกล้ตำแหน่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้
The southwest corner. Do it.มุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำ!
One will head southwest, the other northwest.ทีมแรกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อีกกลุ่มไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
We're hiding at the southwestern outskirt.เราซ่อนอยู่หลังกำแพงด้านเขตตะวันตกเฉียงใต้
We're approaching. Heading due south.ใกล้กับแม่น้ำโปโทแมค, ทางตะวันตกเฉียงใต้
Rendezvous southwest corner, 60 seconds.เจอกันที่ มุมตะวันตกเฉียงใต้ อีก 60 วินาที
I buried him somewhere in the southwest of France.ฉันฝังเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของทางฝรั่งเศษ
I mean, honest to God, I really believe that this guy's maybe one of the biggest movers in the southwest.ฉันหมายถึง พูดความจริงเลย ฉันเชื่อจริงๆ ว่าหมอนี่อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพล กระบวนการรายใหญ่หนึ่ง ในทิศตะวันตกเฉียงใต้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันตกเฉียงใต้
Back to top