ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกรัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกรัน*, -ตะกรัน-

ตะกรัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรัน (n.) dregs See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the stains on his trousers, should put him squarely in...ตะกรันเหล็กติดกางเกง แปลว่าเขาทำงานอยู่แถว...
(BRADDON) Blast furnace slag removal.Braddon) กำจัดตะกรันเตาหลอม.
Five years old I was sat on your knee, listen to you and mum slag each other off.ห้าปีที่ผมกำลังนั่งอยู่บนหัวเข่าของคุณ ฟังคุณและตะกรันแม่ของกันและกันออก
Tell me, wretch, how now shall you challenge me ?ดู ตะกรัน, วิธีการที่คุณ ไม่คิดว่าตอนนี้ท้าทายฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกรัน
Back to top