ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกรน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกรน*, -ตะกรน-

ตะกรน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรน (n.) shuttle See also: form of a cylinder, bamboo shuttle, enclosing a spool of thread (used in cloth weaving) Syn. เครื่องทอผ้า, กระสวย
ตะกรน (n.) dregs See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกรน
Back to top