ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนต้น*, -ตอนต้น-

ตอนต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนต้น (n.) first part See also: beginning part Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น Ops. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ
ตอนต้น (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epigraph (n.) คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
Indian summer (n.) ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว
snowdrop (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. windflower, daisy, poppy, snowflake
windflower (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. daisy, poppy, snowflake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ
In early 2008, I was diagnosed with sarcoma.ตอนต้นปี2008 หมอบอกว่าฉันเป็นเนื้อร้ายที่ข้อต่อ
Well, that really got Sara's imagination going. Earlier in the 19th century,เหรอ, ช่างเหมือนกับ ในจินตนาการของ ซาร่า ที่ย้อนไปตอนต้นศตวรรษที่ 19,
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี
All lesson plans must be submitted at the beginning of every term for approval and revision.แผนการเรียนทั้งหมด... ต้องส่งตอนต้นเทอม เพื่อขออนุมัติ... และพิจารณา
I'll start from the beginning.ฉันจะเล่าตั้งแต่ตอนต้น
We will miss the beginning. We see the Spring dances every year.We can spare a moment. What's your name?เราจะพลาดตอนต้นนะ เราได้ชมการเต้นรำฤดูใบไม้ผลิทุกปี
This is where you came in.นี่เป็นจุดที่คุณเห็นในตอนต้น
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน
Moving to ABC in the new year.แล้วย้ายมาทำให้เครือข่าย ABC. ตอนต้นปี
Top of the first inning!จุดสูงสุดของการเรืองอำนาจในตอนต้น
OK. All right, guys, let's go back up to the top.โอเค พวกเรา กลับไปตอนต้นใหม่
We skipped the...เราข้ามท่อนซ้ำ ในตอนต้น
From the top, one more time, and then I'll take off the robe.จากตอนต้นอีกรอบ แล้วเดี๋ยวผมถอดเสื้อคลุม
IT TURNS OUT THERE'S A LOT OF SICK PUPS IN CENTRAL FLORIDA.รอยฟันวันนี้ไม่ตรงกับของวิลเลี่ยม แฮริส แต่ตรงกับรอยฟันของคดีข่มขืนคดีนึงตอนต้นปี
Well, to explain that we have to go back to the beginning of the summer.ไปถึงตอนต้นฤดูร้อน หลังจากปีที่ต้องปลุกปล้ำ
Parker's pre-adolescent, but he's very concerned with sex.พาร์กเกอร์กำลังจะเป็น วัยรุ่นตอนต้น แต่เขาสนใจเรื่องเพศมาก
It was early june, 1953.มันตอนต้นๆ เดือนมิถุนายน 1953
Despite the confusion over the initial voting results.แม้จะมีความสับสน ในผลคะแนนเลือกตั้งในตอนต้นก็ตาม
I think that theory should be at the beginning part of your story.ฉันคิดว่าทฤษฏีนั้น ควรถูกใส่ไว้ในตอนต้นของเรื่องของคุณ
I think so, as long as you guys don't want to change the ending or the beginning or all the stuff in the middle.ผมคิดว่านะ ตราบใดที่พวกคุณไม่ได้เปลี่ยนตอนจบ หรือตอนต้น หรือสิ่งที่อยู่ตรงกลาง
I met this girl--Suzy--at the beginning of the semester.ผมเจอสาว--ซูซี่--เมื่อตอนต้นเทอม
Despite a less-than- auspicious start, you guys did a nice job containing this.ถึงโชคจะไม่ช่วยเลยในตอนต้น แต่พวกคุณก็ยังทำงานได้ดีภายใต้ข้อจำกัดนี้
We moved here in early fall.ผมย้ายมาที่นี่ตอนต้นๆฤดูใบไม้ร่วง
So, the man in this picture, at the beginning of the year, paid you for a year's lease?พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ชายคนนี้เช่าที่นี่จากคุณตั้งแต่ตอนต้นปี เขาขอเช่าเป็นเวลาหนึ่งปีใช่ไหม
Our cameras tried to catch up with him earlier this week.ทีมงานเราพยายามไปถามเขา ตอนต้นสัปดาห์
I think I missed the beginning.ผมว่าผมพลาดตอนต้นเรื่องนะ
I'm calling about a book you sold at the beginning of April,ผมโทรมาเรื่องหนังสือที่คุณขาย ตอนต้นเดือนเมษายน
I mean the beginning of that movie, but...แม่หมายถึงตอนต้นของหนัง แต่..
Whether it's that magical moment at the beginning when everything is new and exciting, or even when it's not so new and exciting.ช่วงเวลาที่แสนวิเศษในตอนต้น ตอนที่ทุกอย่างยังใหม่ และน่าตื่นเต้น หรือแม้แต่ในตอนที่ มันไม่ใหม่และก็ไม่น่าตื่นเต้นแล้ว
Well, the notion of taking a subject as disturbing as pedophilia, turning it on its head, to create something as sweet and innocent as young love tells me that this joke was probably written by a woman.แนวคิดของการใช้หัวข้อ เหมือนพวกรักเด็กปรากฏในตอนต้น เพื่อสร้างบางอย่าง
I know I'm guilty. That's what I said in the beginning of my statement.ผมรู้ว่าผมผิดจริง ก็ผมเพิ่งพูดไป ในตอนต้น
He was institutionalized early January for attacking his mother.เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์ตอนต้นเดือน ม.ค. ข้อหาทำร้ายแม่ของเขา
The faculty are a close-knit group, so it's very possible they've drifted off the original project brief.คณะทำงานเป็นกลุ่มคนที่สนิทสนมกัน มีความเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติงาน อาจคาดเคลื่อนจากคำสั่งในตอนต้น

ตอนต้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนต้น
Back to top