ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daisy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daisy*, -daisy-

daisy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daisy (n.) ดอกเดซี่ See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง
English-Thai: HOPE Dictionary
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
English-Thai: Nontri Dictionary
daisy(n) ดอกเดซี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I have met a Daisy But where we met is hazyโอ ฉันได้เจอดอกเดซี่ ในที่ที่มืดสลัว
Remember when Daisy Duke bent over?จำตอนที่เดซี่ทำท่าก้มได้มั้ย
You ain't gonna catch me, Daisy Mae!คุณคงไม่มาจับฉันนะ / เดซี่ แมค
Loraine Daisy Alcott.ลอเรน เดซี่ อัลคอตต์.
Oh, and then find dr. Daisy Pepman.โอ้ แล้วก็หาหมอเดซี เพพแมนด้วย
Miss Daisy Fuller.-มิสซิส เดซี่ ฟูลเลอร์
And all the while Daisy was rehearsing.เป็นช่วงเวลาที่เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่
While Daisy was showering, taxi was waiting outside a Boutique for the woman to pick up a package which hadn't been wrapped yet because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before, and forgot.ขณะที่เดซี่อาบน้ำ -แท็กซีจอดรออยู่ด้านนอกร้านขายเสี้อผ้า รอผู้โดยสารหญิงที่เขารับมา
All the while Daisy was getting dressed.ช่วงขณะที่เดซี่แต่งตัว
I'm aware of your concerns, and I'll be the first to admit that Daisy is very unique.ผมตระหนักดีถึง ความห่วงใยของคุณ และผมจะเป็นคนแรก ที่ยอมรับว่า เดซี่มีลักษณะพิเศษ
Plus, Daisy rewarded me handsomely for my bravery.รวมถึง เดซี่ได้ให้ิตก รางวัลให้กับผม อย่างสวยงามสำหรับ ความกล้าหาญของผม
Sets off a daisy chain of natural disasters.ตามด้วยภัยธรรมชาติ อีกขโยงนึง

daisy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
雏菊[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, 雏菊 / 雛菊] daisy

daisy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family
デージー[, de-ji-] (n) daisy
デージーチェーン[, de-ji-chie-n] (n) {comp} daisy chain
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬,アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
畔唐菜;畔冬菜[あぜとうな;アゼトウナ, azetouna ; azetouna] (n) (uk) Crepidiastrum keiskeanum (species of plant in the daisy family)
デージーホイールプリンタ[, de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer
デイジーチェーン[, deiji-chie-n] (n) {comp} daisy-chain
デイジーホイールプリンタ[, deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer

daisy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดซี่[n.] (dēsī ) EN: daisy FR: marguerite
เดซี่[n. prop.] (Dēsī ) EN: Daisy FR: Marguerite
กะเม็ง[n.] (kameng) EN: false daisy ; yerba de tago ; bhringraj ; Eclipta prostrata FR: Eclipta prostrata
กะเม็งตัวเมีย[n.] (kamengtūamī) EN: false daisy ; yerba de tago ; bhringraj ; Eclipta prostrata FR: Eclipta prostrata
กระดุมเงิน[n. exp.] (kradum ngoe) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy FR:
กระดุมแสด[n. exp.] (kradum saēt) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy FR:
กระดุมทองเลื้อย[n. exp.] (kradum thøn) EN: climbing wedelia ; creeping daisy ; Singapore daisy ; Sphagneticola trilobata FR: Sphagneticola trilobata

daisy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Margerite {f} [bot.]marguerite; oxeye daisy
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector
Gänseblümchenkette {f}daisy chain
Typenrad {n}daisy wheel
Verkettung {f}daisy chain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daisy
Back to top