ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windflower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windflower*, -windflower-

windflower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windflower (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. daisy, poppy, snowflake

windflower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二輪草[にりんそう, nirinsou] (n) soft windflower; Anemone Flaccida

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windflower
Back to top