ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรำ*, -ตรำ-

ตรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรำ (v.) drudge See also: endure, suffer, undergo Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ
English-Thai: HOPE Dictionary
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilful(ทอยล'ฟูล) adj. เหน็ดเหนื่อย,ตรากตรำงาน., See also: toilfully adv., Syn. laborius
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
toil (n.) งานตรากตรำ See also: งานหนัก Syn. drudgery, labor
travail (vi.) ตรากตรำทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But she is with us in spirit because Sicilian women, with their hardships, with their sacrifices, march shoulder to shoulder with fighting men.แต่เธอจะอยู่กับเราในจิตวิญญาณ เพราะผู้หญิงชาวซิซิเลี่ยน ซึ่งเป็นผู้ตรากตรำผู้เสียสละ...
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว
Won't you still be wasting your life toiling away at a job you find ridiculous?จะไม่ให้คุณยังคงได้รับการสูญเสียชีวิตของคุณตรากตรำไปที่งานที่คุณพบว่าไร้สาระหรือไม่
And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.แสงอาทิตย์อัดแท่ง ปลดปล่อยมนุษย์ จากการตรากตรำหน้าสู้ดิน
Buy him some golf clubs, put him on lithium, but don't give up everything you've worked so hard for.แม่ก็ซื้อคลับกอล์ฟ หาลิเธี่ยมให้เขากินสิ แต่อย่ายอมถอดใจกับงานที่แม่ตรากตรำมา
I was just gonna suggest that we ask Jim what he wants.ตรากตรำกับการฆ่าใคร ผมแค่ออกความคิดเห็น
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... .
With what I came through,เท่าที่ฉันต้องตรากตรำมา
I underwent three months of intensive soul-rezoning at the laser lotus celebrity center.ฉันตรากตรำ 3 เดือน เพื่อรีโซนจิตวิญญาน ที่ศูนย์ดอกบัวเลเซอร์คนดัง
That they couldn't look down their entitled noses at us.ตระกูลบูชาร์ตต้องตรากตรำมากว่าสองศตวรรษ
An uncle who spent his life slaving over a food-truck counter...ลุงที่ใช้ทั้งชีวิตของเขา ตรากตรำอยู่ในรถขายอาหาร...
The proof of our success is we are victims of it.หลักฐานความสำเร็จของเรา คือการเราต้องมา ลำบากตรากตรำที่นี่
He made the long journey together with his father, King Regis.ทรงตรากตรำเดินทางมายาวไกล พร้อมกับราชารีจิส พระบิดา
You have ventured far to grace us with your presence.ท่านเดินทางตรากตรำมาไกล เพื่อมาเป็นเกียรติแก่เรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรำ
Back to top