ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรม*, -ตรม-

ตรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรม (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ตรมเตรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. เกรียมกรม, กรมเกรียม
ตรมใจ (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point
trio(ทรี'โอ) n. กลุ่มที่ประกอบ3คน (อัน,ชิ้น...) ,ไตรมิตร,การบรรเลงหรือร้องสามครั้ง,กลุ่มนักร้อง3คน,กลุ่มนักแสดง 3คน,ตอง,ไพ่ชุดที่มีแต้มเดียวกัน3ใบ, Syn. threesome
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Illegitimacyความเป็นบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Marsดาวอังคาร, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือบัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
LL.M (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws)
LL.M. (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws) Syn. LLM
LLM (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws) Syn. LL.M
solstice (n.) ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา?
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม
I came here to grow fish in my hatchery.ลิตรมาที่นี่เพื่อเติบโตปลาในโรงเพาะฟักของฉัน
I came here to start over begin a new family, have a son.ลิตรมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ ... ... เริ่มต้นครอบครัวใหม่มีลูกชาย
He told me I had nice legs.เขาบอกฉันลิตรมีขา​​มีความสุข
I got a rep to uphold, you know.ลิตรมีตัวแทนเพื่อรักษาคุณรู้ว่า
I have a friend fighting in it. I don't want him to get hurt.ลิตรมีเพื่อนในการต่อสู้มัน ลิตรไม่ต้องการให้เขาได้รับบาดเจ็บ
I was pretty sure I'd get my money back.ผมโคตรมั่นใจเลย ว่าต้องได้เงิน
You know what they call... a Quarter-Pounder with Cheese in Paris?ตรมาสที่ตำกับชีสในปารีส?
They don't call it a Quarter-Pounder with Cheese?พวกเขาไม่ได้เรียกว่าไตรมาสที่ตำกับชีส?
They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter-Pounder is.พวกเขามีระบบเมตริก พวกเขาจะไม่ทราบว่าเพศไตรมาสที่ตำเป็น
You know what they call a Quarter-Pounder with Cheese in France?คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกไตรมาสที่ตำกับชีสในประเทศฝรั่งเศส?
The fifth one from the front. Put me down for a quarter deck.หนึ่งในห้าจากด้านหน้า วางฉันลงสำหรับดาดฟ้าไตรมาส
Too many extracurricular activities, Max.เธอทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป แม็กซ์
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน
Let me see your identity card.เอาบัตรมาให้ดูหน่อยซิ
Russians will be here soon.ผมตั้งใจมาบอกคุณ พันธมิตรมาฝรั่งเศสแล้ว
He's not very friendly.เขาไม่ได้เป็นมิตรมาก
How to make as much money as they can in any given quarter.ทำเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในทุกไตรมาส
And what the public should realize now is the patent office was very clear that you cant patent life.ตอนนั้นสำนักงานสิทธิบัตรมีความชัดเจนมาก ว่าคุณจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตไม่ได้
We're working this with the FBI.NCIS ไม่มีสิทธิ์จะใช้เจ้าหน้าที่ชันสูตรมาถ่วงเวลาคุณ
We've gotta see the love, but we've also gotta see the agony.คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรักและความทุกข์ตรมพร้อมๆกัน
Sounds kind of interesting though.- แต่ฟังดูน่าสนใจ มีนามบัตรมั้ยครับ
This is the most fun I've had without lubricant.เรื่องนี้โคตรมันส์สนุกฉิบ ฉันไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเลย
They'll say their earnings that quarter are three and a half times consensus... and the stock will nearly double in afternoon trading.ว่ากันว่าผลประกอบกาศไตรมาศนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า แล้วราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าในตอนบ่าย
Young man, give me your card.นี่พ่อหนุ่ม, เอานามบัตรมาสิ
Which has enjoyed record profits this quarter...บริษัทที่ได้กำไรสูงสุด เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้
And the beginning of next year there's going to be a very significant position opening up.และไตรมาสแรกของปีหน้า จะเปิดรับตำแหน่งที่สำคัญเพิ่มขึ้น
Your mother got the recipe from the book before she wrapped it.แม่เค้าเอาสูตรมาจากหนังสือนะ ก่อนห่อของขวัญน่ะ
Kamasutra is about... uhm...กามสูตรมันเรื่อง... เ่อ่อ...
You hear the trumpets, Fish?ได้ยินเสียงแตรมั้ยไอ้น้อง?
Do you have a card, Agent Kellerman?คุณมีนามบัตรมั้ย คุณเคลเลอร์แมน
Do you have the bonds, bishop?เจ้าได้พันธบัตรมาครบแล้วใช่ไหม บิชอป?
Yeah, but you're so warm and open, it really makes up for it.ใช่คุณเป็นมิตรมาก ก็พอชดเชยกันได้
Say, Bo, would you still got that little.22 over behind the bar?สิทธิในการพูดคุณจะยังคงเข้าใจใช่ไหม/ระยะทาง22เมตรมากกว่าข้างหลังลูกกรง
That's fucking fantastic.นั่นแม่งโคตรมหัศจรรย์เลย
Well, before we go stabbing things into Cooper, we're gonna want to make damn sure it's him.ก่อนที่เราจะไปแทงคูปเปอร์ เราจะต้องโคตรมั่นใจก่อนเลยนะว่า มันเป็นเขาจริงๆ
You are much more friendly than Shin and more gentleman.คุณเป็นมิตรมากกว่าชิน แล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากกว่าด้วย
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรม
Back to top