ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกลงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกลงใจ*, -ตกลงใจ-

ตกลงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided
ตกลงใจ (v.) make up one´s mind See also: make a decision, decide, come to the conclusion Syn. ตัดสินใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
indeterminable(อินดิเทอ' มินนะเบิล) adj. หาค่าไม่ได้, กำหนดไม่ได้, วินิจฉัยไม่ได้, ตกลงใจไม่ได้, See also: indeterminableness n. indeterminably adv.
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้,ทำให้ตกลงใจได้
willless(วิล'ลิส) adj. ไม่มีตั้งใจ,ไม่เจตนา,ไม่ตกลงใจ., See also: willlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
undecided(adj) ยังไม่ตกลงใจ,ลังเล,ไม่แน่นอน
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
resolve (vi.) ตกลงใจ See also: ตัดสินใจ Syn. decide, determine
resolve (vt.) ตกลงใจ See also: ตัดสินใจ Syn. decide, determine
moral fiber (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fibre
moral fibre (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fiber
pend (vi.) ยังไม่ตกลงใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตกลงใจเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Decide to be fine until the end of the week.ตกลงใจว่าจะสบายดีไปจนสิ้นสัปดาห์
I've decided what to do with my life. I wanna be a cleaner.ฉันตกลงใจว่าจะทำยังไงกับชีวิตของฉัน ฉันจะเป็นนักฆ่า
But they got nothin' to do with it.แต่พวกนั้นยังไม่ได้ตกลงใจ
When you've had time to decide where your loyalties lie.เมื่อคุณมีเวลาตกลงใจว่าจะภักดีใคร
Are we resolved to protect this island?เราจะร่วมตกลงใจ ในการปกป้องเกาะแห่งนี้รึเปล่า
And we were determined to get you here.พวกเราตกลงใจกันให้คุณมาที่นี่ สังเกตสิอัศวิน
Thank you. The honor is all mine. I'm so glad you decided to surrender.ขอบใจ ขอน้อมรับคำชมไว้ รู้สึกยินดีมากที่ท่านตกลงใจยอมแพ้
So I've decided to stop trying.หนูเลยตกลงใจว่าเลิกพยายามจะดีกว่า
I've agreed to meet you here.ผมตกลงใจที่จะมาพบคุณที่นี่
I'll let you know, once I have decided, right?ผมจะแจ้งคุณทราบทันที่ที่ผมตกลงใจแล้วกัน
And I promise you that when the President agrees to meet with me, when he agrees to shake my hand, real change will come to this country.และผมขอสัญญา เมื่อ ปธน. ตกลงใจที่จะพบผม
And so I decided to stop fighting it.ฉันเลยตกลงใจจะเลิกขัดขืน
Have you decided to leave Seoul already?คุณตกลงใจไปจากโซลแล้วใช่มั้ย?
I agreed to keep a secret.ฉันตกลงใจที่จะเก็บความลับเอาไว้
If you agreed to keep this secret,ถ้าคุณตกลงใจที่จะเก็บความลับเอาไว้
And she agreed to build him a bomb.เธอตกลงใจจะช่วยเขาสร้างระเบิด
No, you agreed.ไม่ คุณตกลงใจ คุณเร่งรัดฉันให้เซ็นต์เอกสารนั่น
You've been through a great deal.คุณได้ตกลงใจครั้งยิ่งใหญ่
Don't you think it's funny that all this is happening the moment I consider running for governor?คุณไม่คิดหรือว่ามันตลก ทุกอย่างเกิดขึ้นทันที ที่ผมตกลงใจจะลงสมัครเป็นผู้ว่าการรัฐ?
Think he took the plunge and made his first real kill with this fraternity kid?คิดว่าเขาตกลงใจจะฆ่าจริง ๆ ครั้งแรก กับเด็กในสมาคมฯรึเปล่า?
I couldn't agree more.ฉันไม่สามารถตกลงใจ ได้อีก
Well, I've decided to change the date of my gubernatorial announcement to, uh... this evening.งั้นฉันตกลงใจ เปลี่ยนวันที่ สำหรับการประกาศเกี่ยวกับการเป็นผู้ว่าการรัฐของฉันไปเป็น เอ่อ...
I'm a 3rd-year med student who is four credits short in P.T. until you decide to walk.ผู้ที่จะได้เกรดฝึกงาน 4 เมื่อคุณตกลงใจเดิน
Luna resolved to find the magic flowers herself, even if it meant confronting terrifying demons.ลูน่าก็ตกลงใจ ตามหาดอกไม้วิเศษด้วยตัวเอง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ ปีศาจร้ายแสนน่ากลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกลงใจ
Back to top