ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกทอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกทอด*, -ตกทอด-

ตกทอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกทอด (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
hereditary(ฮิเรด'ดิทารี) adj. เป็นกรรมพันธุ์, ซึ่งเป็นมรดก,ตกทอด., See also: hereditarily adv. hereditariness n., Syn. inherited
heritage(เฮอ'ริทิจฺ) n. มรดก,สิ่งที่สืบช่วง,ประเพณีตกทอด, See also: heritable adj.
legacy(เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ, Syn. estate,bequest
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return
English-Thai: Nontri Dictionary
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
heritable(adj) ตามพันธุ์,เป็นกรรมพันธุ์,เป็นมรดกตกทอด
relic(n) ของตกทอด,ของที่ระลึก,ของโบราณ,อัฐิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditamentsทรัพย์สินที่ตกทอดเป็นมรดกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring down (phrv.) ตกทอด See also: เป็นมรดกตกทอด
pass down (phrv.) ตกทอดมายัง See also: สืบทอดมายัง Syn. hand down
pass on (phrv.) ตกทอดไปสู่ See also: สืบทอดจาก...ไปสู่...
heirloom (n.) มรดกตกทอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Got passed down rough the family.ตกทอดมาจากครอบครัวหน่ะ
That's been in my family for generations.ตกทอดในครอบครัวผมมาหลายรุ่น
Oh, dear. That's one of our treasures, isn't it?นั่นเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของเราไม่ใช่รึ
This is probably the most sacred relic of my people's past.นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอด มาจากชนเผ่าของผม.
Well, here's a sacred relic of my past.นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาของผม
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98?
It was laid down by my father. What say we open one, eh?มรดกตกทอดจากพ่อข้า เปิดฉลองสักขวดดีมั๊ย
Red hair and a hand-me-down robe? You must be a Weasley.ผมแดง สวมเสื้อคลุมตกทอดกันมา พวกวีสลีย์แน่
We can't just throw away a 50-year legacy!เราไม่ควรจะทำลายมรดกที่ตกทอดมาถึง 50 ปีนะ!
They're hand-me-downs from your cousin Jeffrey.เป็นมรดกตกทอดจากเจฟฟรี่ย์ ลูกพี่ลูกน้องของลูกไง
Hand-me-downs. I know, Dad.ของตกทอด ผมรู้แล้วล่ะฮะ
My name, my legacy, my curse.ชื่อ มรดกตกทอด และตราบาป ของฉัน
Oh, it's Rock's cousin. They had to let him in. Legacy.ญาติไอ้ร๊อกมัน พวกเขาต้องให้มันเข้าร่วม สมบัติตกทอด
So I give you a priceless family heirloom, and in return, you invite me to a party at my house that I'm paying for?ผมให้มรดกตกทอดของตระกูล แล้วคุณตอบแทนด้วย การเชิญผมไปงานเลี้ยงที่บ้านของผม ที่ผมเป็นคนจ่ายเนี่ยนะ
This has been handed down by my family for 140 years.จดหมายนี่ตกทอดมาถึงตระกูลผม 140 ปี
Oh, yeah, family heirlooms.ใช่ครับ เป็นมรดกตกทอด
I mean, it's been in my family for years. This was my great-grandmother's.นี่เป็นแหวนตกทอดของครอบครัว เคยเป็นของย่าทวดฉัน
No, it's talking with your teeth clenched together so you don't get lines in your face.โยนีศิลาอันศักดิ์สิทธิ์ มรดกตกทอดมาจากแอฟริกา
"instead,his legacy will live on "in a memorial garden I will plant there in his honor."จะเป็นมรดกตกทอดในสวนแห่งความทรงจำเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาตลอดไป
Can you imagine her watching her house seized, her grandmother's jewels up for auction?คุณคิดภาพออกมั้ยละ ว่าแม่เธอกำลังมองคนฉวยเอาบ้านของเธอ เครื่องเพชรตกทอดจากยายของเธอกำลังจะถูกประมูล ?
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย
Go to the place that men call the Isle of the Blessed, where the power of the ancients can still be felt.เจ้าจงไปยังเกาะภาวนา ที่ที่อำนาจเก่าแก่ยังคงตกทอด
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท"
You don't have to worry about her ever again. You got your money, that's all that matters.ปล่อยให้เด็กผู้หญิงจากบรู๊คลิน มาสืบต่อมรกดตกทอดจากพวกเราหรอ?
It was the time. Female writers weren't very accepted then.เอ่อ มันเป็นของตกทอด
Yeah, it's the family crest from the italian renaissance.ใช่ เป็นของตกทอดครอบครัว จากยุคฟื้นฟูศิลปะอิตาเลี่ยน
I want it.มันเป็นของตกทอด ฉันอยากได้มันคืน
It's our ancestral home, Uncle.มันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะลุง
I know. It's ridiculous. Just tell people it's a family heirloom.ฉันรู้ มันดูตลก แค่บอกคนอื่นๆว่ามันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษนะ
That it came down to you and Vanessa.ซึ่งมันตกทอดมาถึงคุณ และวาเนสซ่า
This property was in my brother-in-law's family for generations.อาคารหลังนี้ เป็นของพี่เขยฉัน ตกทอดมา หลายชั่วอายุคนแล้ว
It's the legacy e e ft for me.นั่นคือมรดกตกทอด ที่แม่มอบให้กับฉัน
I'll tell you all about your heritage. Hmm.และผมจะเล่าให้นายฟัง เรื่องราวมรดกตกทอดนี้
It's a family heirloom. Call me sentimental.มันเป็นมรดกตกทอด เรียกผมก็ได้ว่าคนอ่อนไหว
Probably passed down to your dad.อาจจะตกทอดมาถึงพ่อนาย
Back when, I saw it engraved on an old heirloom.ถอยกลับไป ตอนที่ผมได้เห็นชื่อสลัก อยู่บนของมรดกตกทอดชิ้นหนึ่ง
I've also inherited his enemies.ศัตรูของเขาตกทอดมาถึงฉันด้วย
And that's a company that his father started.มันเป็นสมบัติที่ตกทอดมาจากปู่ทวดทางฝ่ายแม่ของลูก
They called them legacies back home.มันคือมรดกที่ตกทอดมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกทอด
Back to top