ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกค้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกค้าง*, -ตกค้าง-

ตกค้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกค้าง (v.) be left over See also: be left behind, remain Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่, หลงเหลืออยู่ Ops. หมดแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
hangovern. อาการเมาค้าง,สิ่งตกค้าง
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
residual(รีซิจ'ดวล) adj. ที่เหลือ,ส่วนเหลือ,เหลือ,ตกค้าง, n. จำนวนที่เหลือ,ผลค้าง, See also: residually adv., Syn. remaining
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,จำนวนที่เหลือ
residuum(รีซิจ'ดูอัม) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,ผลิตผลที่เหลือ,ผลค้าง pl. residua, Syn. remainder
strandee(สแทรน'ดี) n. ผู้ที่ตกค้างอยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ
residual(adj) ที่เป็นเศษ,ที่ตกค้างอยู่
residue(n) เศษตกค้าง,สิ่งที่เหลืออยู่,เงินตกค้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
residual๑. -ตกค้าง, -เหลืออยู่๒. ส่วนตกค้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
residueส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residuum; residue๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Residue เศษตกค้าง [สิ่งแวดล้อม]
Soot เขม่า อนุภาคผงถ่านชนิดละเอียด ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล เป็นเศษเหลือตกค้างและยึดเกาะกันอยู่ภายในช่องเผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
residue (n.) เศษตกค้าง See also: กาก, ส่วนที่เหลืออยู่ Syn. dregs, excess
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got right in everyone's hostile face.ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride.
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ
We heard somebody was left behind.เราได้ยินว่ายังมีคนตกค้างอยู่
I sure hope no part of him gets left behind.หวังว่าชิ้นส่วนเขาคงไม่ตกค้างนะ
What stranded astronaut?อะไร นักบินอวกาศตกค้าง
I guess there's gonna be some stranded astronaut or some...ชั้นว่ามีนักบินอวกาศตกค้างบางคน หรือ บาง...
Gender, exsanguination... specific methods of dissection.เพศ เลือดที่ตกค้าง วิธีแยกชิ้นส่วนอันเฉพาะตัว
Last night, the FAA was forced to ground all aircraft, leaving thousands stranded when electronic failures and mysterious power outages crippled the western United States.เมื่อคืนนี้ FAA ได้ถูกบังคับให้ลงสู่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสารตกค้างนับพัน เมื่อ ระบบอีเล็คโทรนิคส์ล้มเหลว และพลังงานลึกลับ ได้ตัดกำลังซีกตะวันตกของสหรัฐ แต่ข่าวใหญ่วันนี้
Look at that. This glass has residue of GHB.นี่ แก้วนี่มีสารจีเอชบีตกค้างอยู่
She had a small amount of zolpidem in her system, but that stuff's in most over-the-counter sleep aids these daysมียานอนหลับโซลพิเดม ตกค้างอยู่ในร่างกายเล็กน้อย แต่ทุกวันนี้ยานั่นเป็นยาช่วยให้หลับ ที่ซื้อขายกันได้โดยตรง
Tox found traces of zolpidem in all threeแผนกตรวจสารพิษ พบยานอนหลับโซลพิเดม ตกค้างเหมือนกันทั้งสามราย
Obviously the drugs weren't out of his system.มียาตกค้างอยู่ในร่างกาย\ ขับออกจากระบบเค้าไม่ได้
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน
See, the human fingerprint leaves an oily residueลายนิ้วมือที่มีสารตกค้างของมนุษย์
It's more than that. I--even dead people stay On the grid for decades.มันยิ่งกว่านั้นอีก คือ ต่อให้ตายไปแล้ว ยังมีร่อยรอยตกค้างอยู่เป็นสิบปี
Yeah,if the truck was infected,the shipment would've been infected,too.ใช่ ถ้ารถบรรทุกมีสิ่งตกค้าง ของที่ขนส่งก็อาจได้มันติดมาด้วย
The paint residue was found inside the compacted area in Anok's chest.เศษตกค้างของสี ที่พบภายในโพรง ทรวงอกของเอน็อค
They found trace elements of cyanide in his blood but the levels are not nearly high enough to meet their criteria for poisoning.พวกเขาพบสารตกค้าง ของไซยาไนด์ในกะแสเลือด แต่ระดับของมันไม่สูงมากพอ พอที่จะทำให้เขาตายเพราะพิษนั่น
Call it residual memory, whatever you want.เรียกมันว่า ความทรงจำที่ตกค้าง อะไรก็ตามที่นายต้องการ
Perhaps Dr. Saroyan can find traces in what's left of the body.บางทีดร.ซารอเยน อาจพบสารที่ตกค้างในศพได้ ขอบคุณ โอ้ เฮ้ คราร์ค ครับ
Temporal and spatial distortions are present.การบิดเบือนทางมิติและรอยโหว่ ยังตกค้างอยู่
The deposit left on the clay creates this beautiful patina over time.สิ่งตกค้างจะออกจากเนื้อดินเผา สร้างความมันวาวขึ้นมาตลอดการ
This residue here is why we descale with cool water from the walk-in and not water from the tap, remember?นี่คือกากที่ตกค้างอยู่ ที่เราจะต้องล้างกากที่เเข็งติดอยู่ตามท่อ ด้วยน้ำเย็นจากห้องเย็น และไม่ใช่น้ำจากก๊อกน้ำ จำได้ไหม
Time displacement leaves a molecular signature.การเคลื่อนย้ายผ่านมิติเวลา จะมีโมเลกุลตกค้าง
Residual radiation is still spotty, but the soil contamination is close to zero.รังสีที่ตกค้างจากอาวุธยังคงมีอยู่บางส่วน อัตราการปนเปื้อนของรังสีเข้าใกล้ ศูนย์
Sometimes I find there'll be a little nugget of inspiration left behind.บางครั้งฉันก็พบก้อนทองเล็กน้อยจากเเรงบันดาลใจที่ตกค้างอยู่
"with a cream of Kentucky bottle,พร้อมอาการมึนตกค้างจากเคนตั๊กกี้
You need to tell your team to check for an explosion with no bomb fragments or combustible residue.คุณควรจะบอกทีมงานให้ตรวจสอบ วัตถุระเบิด ที่ไม่มีชิ้นส่วนระเบิด หรือ สารตกค้างที่เผาไหม้ได้
Now we have a tremendous amount of residue.ตอนนี้เรามีสารตกค้างจำนวนมาก
There's bound to be some residual effects, but you're a strong girl.มีสิ่งตกค้างเหลืออยู่บ้าง, แต่เธอเป็น ผู้หญิงที่เข้มแข็ง
Check with TEDAC to make sure the bomb residue from Congressman Brody's car matches the C-4 taken out of the... tailor shop in Gettysburg.ตรวจสอบกับ ทีอีดีเอซี ให้มั่นใจด้วยว่า เศษระเบิดตกค้าง จากรถของ สส.โบรดี้ ...ตรงกันกับ เอ็นซี-4 ที่เอามาจาก
None of that indoor chemical garbage.ไม่มีสารพิษตกค้างในอาคาร
Creates no smoke, leaves no residue.สร้างควันใบไม้ที่ไม่มีสารตกค้าง.
Powder residue on the neck of the soda bottle shows Vecuronium... scotch and soda and a paralytic agent.เศษผงที่ตกค้างอยู่ตรงคอขวดโซดานั้น เเสดงให้เห็นถึงตัวยา Vecuronium (ยาระงับอาการเจ็บปวด) สก็อต กับ โซดา เเล้วก็ยาที่ทำให้เป็นอัมพาต
Flew out on a red-eye to London.พอดีมีเครื่องตกค้าง ไปลอนดอน
That's a residue common to an AK-47 after firing.นั่นเป็นสารตกค้างหลัง จากการยิงปืนAK47
So LaRoche came home early on a red eye from New York.ลาโรชกลับบ้านเร็ว\ พอดีมีเที่ยวบินตกค้างจากนิวยอร์ค
I'm gonna have to get some of your personal belongings here, just so I can check for demon and ghost residue.ฉันจะต้องได้รับบางส่วนของ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณที่น เพียงเพื่อให้ฉันจะตรวจสอบสำหรับ สารตกค้างปีศาจและผี.
Get all residue specimens to Cassidy as soon as possible.เก็บตัวอย่าง ของตกค้างทุกชนิด ส่งให้แคสซิดี้เร็วที่สุด
It looks like some kind of residue.มันเหมือนสารตกค้างบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกค้าง
Back to top