ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้านท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้านท้าย*, -ด้านท้าย-

ด้านท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้านท้าย (n.) rear See also: back, hind Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ตอนท้าย, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
end baffleend baffle, แผงปะทะน้ำด้านท้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
taffrail (n.) ราวที่อยู่ด้านท้ายเรือ Syn. handrail, railing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The butt of the gun repeatedly jamming against the shoulder frame.ด้านท้ายปืนจะกระแทกซ้ำๆ เข้าที่หัวไหล่
Here. US$ 300,000 at the back of the room. Thank you.300,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง ขอบคุณครับ
US$ 400,000 at the back of the hall. US$ 400,000.400,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง ตอนนี้ 400,000 เหรียญ แล้วครับ
US$ 340. US$ 340 now in the front. US$ 400 at the back of the hall. 420... 500.340,000 เหรียญ ด้านหน้าครับ 400,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง
She left it on the back of the boat, so its probably floated away.เธอวางไว้ด้านท้ายเรือ บางทีอาจลอยน้ำไปแล้วก็ได้
He's in the jeep by the end of the footpath.เขาอยู่ในรถจิ๊บ ด้านท้ายของทางเท้า , เรียบร้อย
At the very least, there is a giant scrape along the bottom.อย่างน้อยที่สุดน่าจะ มีรอยขูดใหญ่ ๆ ตรงด้านท้าย
And then he--he walks him to the back of the truck and makes him climb in the back, and the fat dude's calm.แล้วพาเดินไปด้านท้ายรถบรรทุก แล้วดันให้ปีนขึ้นไปด้านท้ายรถ คนอ้วนดูใจเย็น
I've seen the name, on the back of the ship.ข้าเห็นชื่อเรือ ที่ด้านท้ายลำเรือ
Blondie, you'll operate the 50 cal here and the 30 down there.บลอนดี้จะคุมปืนกลตรงนี้ และตรงด้านท้ายเครื่องบิน
Whose signature is at the end?นั่นลายเซ็นใครที่อยู่ด้านท้าย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้านท้าย
Back to top