ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handrail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handrail*, -handrail-

handrail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handrail (n.) ราวมือจับ See also: ราวบันได, พนักบันได Syn. rail
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราวบันได (n.) handrail See also: staircase rail, banister
พลสิงห์ (n.) handrail of a brick staircase

handrail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手すり(P);手摺り(P);手摺[てすり, tesuri] (n) handrail; railing; (P)
欄干(P);闌干;欄杆[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (欄干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P)
高欄;勾欄;鉤欄[こうらん, kouran] (n) balustrade; railing; handrail; banister; bannister

handrail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline FR: rampe [f] ; barreau [m]

handrail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handleiste {f} (am Geländer)handrail
Geländerstütze {f}handrail support

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handrail
Back to top