ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยดี*, -ด้วยดี-

ด้วยดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยดี (adv.) without trouble See also: without difficult/fuss, well
English-Thai: HOPE Dictionary
executive(เอคเซค'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร,นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี,เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย,เกี่ยวกับการบริหาร, Syn. directing
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
tin(ทิน) n. ดีบุก (มีสัญลักษณ์ Sn) ,แผ่นดีบุก,แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก,ภาชนะที่ทำด้วยดีบุก,เครื่องหมายตำรวจ,ตำรวจ. adj. ทำด้วยแผ่นดีบุก,ปลอม,ไร้ค่า,เลว,ครั้งที่ 10. vt. เคลือบดีบุก,ชุบดีบุก,บรรจุกระป๋อง., See also: tinlike adj.
tinwork(ทิน'เวิร์ค) n. สิ่งที่ทำด้วยดีบุก,เครื่องดีบุก
English-Thai: Nontri Dictionary
tinny(adj) มีตะกั่ว,ประกอบด้วยดีบุก,ไม่ทน,ไม่แข็งแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessing in disguise (idm.) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี
cooperative (adj.) ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
hang in the balance (idm.) (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย
plateware (n.) ของใช้ทำด้วยดีบุก Syn. tinwork, utensil
tin (vt.) เคลือบด้วยดีบุก See also: ชุบดีบุก
tinware (n.) ของใช้ทำด้วยดีบุก Syn. tinwork, plateware, utensil
tinwork (n.) งานหรือเครื่องใช้ทำด้วยดีบุก Syn. tinware
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's good.ด้วยดี... ผมว่าคุณคงชอบมัน
But for safety's sake, I think I'd like to go along, too.เเต่เพื่อความปลอดถัย ผมว่าผมไปด้วยดีกว่า
Is everyone there okay? Everyone get out of the water all right?ทุกคนเรียบร้อยนะ ทุกคนขึ้นจากนํ้ากันด้วยดีนะ
Have a nice trip.ขอให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
There may be another message after if all goes well.อาจมีข้อความอีกครั้งหลังจากที่ ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
I was hoping to avoid this, but this is an hour of desperation.เค้าหวังว่าเรื่องมันจะจบด้วยดี แต่ดูท่าว่ามันคงจะสิ้นหวังซะแล้ว
Everything seems to be going very smoothly.ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี ดีมากๆ
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี
Should I stay ?ฉันอยู่นี่ด้วยดีมั้ย
Capital, capital.ถึงด้วยดี ถึงเรียบร้อย
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี.
If Woody says it's all right, then, well, darn it, it's good enough for me.ถ้า วู้ดดี้พูดว่าไปได้ด้วยดี ก็คือ ดี โธ่เอ้ย มันดีสำหรับฉัน
I'm not religious, and I'm Jewish. But if things go well, I'd appreciate it.ฉันไม่ได้เป็นศาสนาและฉันยิว แต่ถ้าสิ่งที่เป็นไปด้วยดีผมขอบคุณมัน
Well, the mission was going perfectly, like a textbook. They reached safe distance using conventional thrusters. All systems looked good.ภารกิจก็ดำเนินไปด้วยดี ระบบทั้งหมดก็ดูจะดีด้วย
So, it's all's well and back to our brandy?จบลงด้วยดี ไปกินบรั่นดีต่อได้
The operation went really well.การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี
Maybe we'll throw in a shave as well.รวมโกนหนวดไปด้วยดีมั้ย
I suppose all things must pass, including 'love'...ผมคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดี แม้กระทั่ง "ความรัก" ...
Oh, my God, your face! Yeah, I know.ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี
By the way, his testicle retrieval operation went quite well, in case you're interested.อ้ะ จริงสิ การผ่าตัดเป้าของเค้า ไปได้ด้วยดีนะ ถ้าเธอสนใจนะ
If she always stayed on top, everything was just fine.หรือถ้าเธออยู่ข้างบนเอง ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี
Everything turned out great.ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี
Even if it goes well and I marry her,ถ้าเป็นไปได้ด้วยดี ฉันอาจจะแต่งกับเธอก็ได้
It would have been perfect.อะไรๆ มันจะได้ลงเอยด้วยดี
I told you? Didn't I tell you? All will be well.พ่อบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหม ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี
Oh, you think ending well means disappearing for a few days?คุณคิดว่าการจบลงด้วยดี ทำได้โดยหลบหน้าไป 2 - 3วันหรือ?
So I thought I'd move back in with you guys.ฉันคิดว่า ฉันย้ายไปกับพวกเธอ ด้วยดีมั๊ย.
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี
Alright, guess I'll walk, too.ถ้างั้น ฉันก็เดินด้วยดีกว่า
We passed the training with flying colors.เราผ่านบททดสอบ ทั้งหลายมาได้ด้วยดีนะ
And whenever you work through whatever it is that you're working through, would you call me?แล้วไม่ว่าคุณจะทำงานผ่านอะไรมาบ้าง หรือผ่านเรื่องอะไรมาก็ช่าง แต่คุณทำงานสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี คุณจะโทรหาฉันไหมคะ
Yes. It's going pretty well.ใช่ ค่อนข้างไปได้ด้วยดี
Preparations are coming along pretty well... but you see, someone had to go and hide Mother...การเตรียมการทุกอย่างกำลังเป็นได้ไปด้วยดี... . แต่แกเห็นมั๊ย มีคนเอาท่านแม่ไปซ่อนไว้...
Look, we'd better be going on. Look, call me.แบบนี้ไม่คุยด้วยดีกว่า โทรหาเราด้วยนะ
Almost 12:00 and all is well.เกือบตี 12 แล้ว ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
Could have been a sweet deal for both of us.เราสองคนน่าจะตกลงกันได้ด้วยดี
There's no need to talk about parenting anymore, dear.เมียจ๋า ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแล้วนะ
That's possible. Things are running smooth for Mr. Train.มันก็เป็นไปได้นะ ทุกอย่างดูจะเป็นไปด้วยดีสําหรับคุณเทรน
At which point the man came down off the ledge, giving this bizarre story a happy ending.ซึ่งก็ได้ทำให้เขายอมลงมาราวสะพาน และเรื่องก็จบลงได้ด้วยดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยดี
Back to top