ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีกว่า*, -ดีกว่า-

ดีกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีกว่า (v.) be better
English-Thai: HOPE Dictionary
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า,ดีเลิศ
meliority(เมลยอ'ริที,มีลิออ'ริที) n. ความดีกว่า,ความเหนือกว่า
nubus(นูบัส) หมายถึง บัสตัวใหม่ของเครื่องแมคอินทอช ที่สามารถสั่งโอนข้อมูลได้ดีกว่าบัสตัวเก่า คือ S-bus และจะทำให้ใช้หน่วยประมวลผลกลางได้หลายตัว
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ
outclass(เอาทฺ'คลาสทฺ) vt. เหนือกว่า,ยิ่งกว่า,ดีกว่า, Syn. outdo
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ,พิชิต,ทำดีกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า, Syn. exceed
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
outplay(เอาทฺ'เพล) vt. เล่นได้ดีกว่า,เอาชนะ
outsell(เอาทฺเซล') vt. ขายเกิน,ขายมากกว่า,ขายดีกว่า
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
outwit(เอาทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญา,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดีกว่า
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.
overmatch(โอ'เวอะแมชฺ) vt. มีชัย,ชนะ,เหนือกว่า,ดีกว่า, Syn. surpass
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
pc-xt(พีซี-เอกซ์ที) ย่อมาจาก personal computer extended technology เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผลิตออกมาขายตั้งแต่ราว ค.ศ.1983 ใช้ตัวประมวลผลชื่อ Intel 8088 ซึ่งถือว่าดีกว่าตัวประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น ๆ ในสมัยนั้นมาก
preeminence(พรีเอม'มิเนินซฺ) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่าเพื่อน,ความมีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า., Syn. pre-eminence,preวminence
preeminent(พรีเอม'มะเนินทฺ) adj. เหนือกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า,ดีเลิศ,เด่นชัด., Syn. pre-eminent,preวminent, Syn. superior
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
super vgaซุเปอร์วีจีเอ มักจะเรียกย่อ ๆ ว่า SVGA (อ่านว่า เอสวีจีเอ) จอชนิดนี้ทำงานเร็วกว่าจอวีจีเอ (VGA) ธรรมดา ดีกว่าจออีจีเอ (EGA) และซีจีเอ (CGA) มาก สีสวย คมชัด ดู CGA, EGA, VGA ประกอบ
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
outclass(vt) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยมกว่า
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outstrip(vt) ผ่านไป,ทำได้ดีกว่า,เก่งกว่า
outwit(vt) ฉลาดกว่า,คิดได้ดีกว่า
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า
preferable(adj) ดีกว่า,ชอบมากกว่า,เด่นกว่า
preferential(adj) ชอบมากกว่า,พิเศษ,ได้รับสิทธิ์ดีกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิ์
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
surpass(vt) มากกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า,เกิน,ล้ำ,ข้าม
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
de bene esse (L.)โดยเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, โดยเผื่อไว้เพื่ออนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fluorescent lampหลอดวาวแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างออกมาโดยการวาวแสงของสารซึ่งฉาบอยู่ที่ผิวด้านในของหลอด  หลอดวาวแสงมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟชนิดใช้หลอดเปล่งแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
vulcanized rubberยางวัลกาไนส์, ยางดิบที่ผสมกับผงกำมะถันโดยการนวดและใช้ความร้อน ยางนี้มีสมบัติดีกว่ายางดิบ  ไม่เสียรูปที่อุณหภูมิสูงและไม่เปราะหักง่ายที่อุณหภูมิต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
better (adj.) ดีกว่า Syn. finer
finer (adj.) ดีกว่า
preferable (adj.) ดีกว่า Syn. favored, superior
transcendent (adj.) ดีกว่า See also: เหนือกว่า
transcendental (adj.) ดีกว่า See also: ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ
Actions speak louder than words. (idm.) ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
beat someone at his own game (idm.) ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน
better (adv.) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
improve on (phrv.) ให้สิ่งที่ดีกว่า See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า Syn. improve upon
improve upon (phrv.) ให้สิ่งที่ดีกว่า See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า Syn. improve on
judge between (phrv.) ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน) See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง
know-it-all (n.) ผู้ที่อ้างว่ารู้ทุกอย่างดีกว่าผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ)
lay over (phrv.) แสดงดีกว่า See also: ทำได้ดีกว่า
naturism (n.) ความเชื่อว่าการไม่สวมเสื้อผ้าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า Syn. nudism
naturist (n.) ผู้ไม่สวมเสื้อผ้าเพราะเชื่อว่าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า Syn. nudist
nonsuch (n.) สิ่งที่ดีกว่าสิ่งอื่น Syn. nonsuch
outperform (vt.) ให้ผลดีกว่า See also: ทำสำเร็จกว่า Syn. beat, exceed
outperformance (n.) การให้ผลดีกว่า
outplay (vt.) เล่นดีกว่า
outstrip (vt.) ทำได้ดีกว่า Syn. outdo, excel
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
Let's talk of something elseมาคุยเรื่องบางอย่างกันดีกว่า
I better do somethingฉันควรทำบางสิ่งดีกว่า
I guess you'd better be goingฉันคิดว่าคุณควรจะไปดีกว่า
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
You used to do a much better jobคุณเคยทำงานที่ดีกว่านี้มาก
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
But the other one seemed nicerแต่อีกชุดดูดีกว่านะ
You're right, the blue dress looks betterคุณพูดถูกแล้ว ชุดสีฟ้าดูดีกว่า
At home, everything is much betterที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่านี้
He doesn't like you, he's better than youเขาไม่เหมือนคุณ เขาดีกว่าคุณ
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?
You're a lot better at this than I amคุณทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าฉัน
He taught me better than school didเขาสอนฉันได้ดีกว่าโรงเรียนเสียอีก
I'd rather die than go backฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
You'd better not do anything and stay home todayวันนี้นายไม่ควรทำอะไรและอยู่ที่บ้านจะดีกว่า
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought I would find you there. Better than the US Marines, eh?ฉันคิดว่าจะหาคุณพบที่นั่น ดีกว่า ทหารเรืออเมริกัน, ฮ้า?
You could have told me you just decided to stand me up.เธอรู้จักผมด้วย! คุณควรจะบอกฉันตรง ๆ ดีกว่า ว่าคุณตั้งใจจะทิ้งฉัน!
Be honest. You need a servant, not a boyfriend, right?บอกมาตรงๆ ดีกว่า คุณอยากได้ทาส ไม่ใช่อยากมีแฟนใช่มั๊ย?
Goodnight, psycho.ใช้คำว่า "คนจริงจัง" ดีกว่า ราตรีสวัสดิ์...
You know, we might as well be honest with each other.มาพูดตรงๆ ดีกว่า บอกมาเถอะ
Let's have a cold one. Here.เอาอันที่เย็น ๆ ดีกว่า อ่ะนี่
But trust me,it's easier to ask forgiveness than permission.เชื่อเถอะ ทำไปก่อนแล้วเสียใจ ดีกว่า เสียใจที่ไม่ได้ทำ
Listen, I was thinking that "corners" was such a better word than "spaces."ฟังนะ ฉันว่าคำว่า "corners" ดีกว่า "spaces" เยอะเลย
Yeah, we did. "We"? What, you and your wife?มันเหมือนว่าฉันเป็นฮาโรลด์คนใหม่ ดีกว่า เร็วกว่า แข็งแรงกว่า
It's like I'm a whole new Harold. Better, faster, stronger.มันเหมือนว่าฉันเป็นฮาโรลด์คนใหม่ ดีกว่า เร็วกว่า แข็งแรงกว่า
It wasn't your prostitute, was it?มาพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ดีกว่า คุณไม่สนผู้ถือหุ้นของเราที่เจ็บตัวหรอก
They're in a better place or live with the guilt.พวกเขาอยู่ในที่ ๆ ดีกว่า หรืออยู่อย่างรู้สึกผิด
Oh, no. I prefer to go quietly, if you know what I mean.ไม่เอาละ ผมขอไปเงียบๆ ดีกว่า ถ้าคุณเข้าใจความหมายนะ
Are we going to use this crisis to come out stronger, better and more powerful than ever before?และเราจะใช้ช่วงเวลาเป็นตายนี้ ให้แข็งแรงกว่า ดีกว่า มีพลังมากกว่า ที่เคยเป็น
Bad air's better than no air.อากาศ ไม่ดี ดีกว่า ไม่มีอากาศ
Keeping my tools in a shipping container makes more sense than a backyard shed.เก็บอุปกรณ์ไว้ที่ตู้เก็บของแบบนี้ ดีกว่า เก็บไว้ที่สวนหลังบ้าน เยอะเลย
Boys, now we better blow on out of here.เด็ก ตอนนี้เรา ดีกว่า ระเบิด ที่ ออกจากที่นี่
Yeah, and business keeps getting better and better.ใช่ และ ธุรกิจ เรื่อย ดีกว่า และดีกว่า
Actually, make it OfficeMax. I have my eye on a label maker.จริงๆ เอาเป็น OfficeMax ดีกว่า ฉันกำลังอยากได้เครื่องพิมพ์ลาเบล
Okay, it's The Bucket List. This is it. This is the greatest decision.โอเค เอา The Bucket List ดีกว่า นี่แหละ ทางเลือกที่ดีที่สุด
You are asking me for help because I know something that the brilliant Dr. Sheldon Cooper doesn't.นายขอความช่วยจากฉันเพราะฉันรู้บางเรื่อง ดีกว่า ดร. เชลดอน คูเปอร์ ใช่ไหม?
Uh, let's use kerfuffle for now, okay, Mr. Winger?ตอนนี้ใช้คำว่า Kerfuffle ดีกว่า โอเคมั้ยคุณวิงเกอร์?
Best said in private, my lord.ขอพูดเป็นส่วนตัว ดีกว่า ใต้เท้า
You and Freezy better get your story straight.คุณและ freezy ดีกว่า รับเรื่องราวของคุณตรง.
And the one thing I know for sure is that no one's smarter, nicer or more caring on this whole planet.และอย่างหนึ่งที่ผมรู้แน่นอน ไม่มีใคร ฉลาดกว่า ดีกว่า หรือ สนใจมากกว่านี้ ทั้งหมดในโลกนี้
So, if you'll excuse me I have more important things to do than sitting around with a bunch of conspiracy freaks wearing tin foil hats.งั้น ถ้านายไม่ว่า อะไร ฉันขอตัวไปทำงานที่สำคัญก่อน ดีกว่า มานั่งรอบวง และสมรู้ร่วมคิดทำอเะไรก็ไม่รู้ สวมบทบาท ประหลาดๆ
Given what you know about Liber8, would you do otherwise?ให้พวกเขารู้เกี่ยวกับ ลิเบอร์8 ดีกว่า หรือคุณจะทำอย่างอื่นได้?
And the less I know about it, the better. Do I have your attention?และอย่างน้อย ผมก็รู้เกี่ยวกับมัน ดีกว่า นายสนใจสิ่งที่ฉันจะพูดอยู่ใช่มั้ย?
I gotta go. All right, quit messing around and get back to work.ผมไป ดีกว่า เลิกตอแยชาวบ้าน กลับไปทำงานดีกว่า
I saw friends like me, better than me, stronger than me... they're all dust now.ฉันเห็นเพื่อนที่เหมือนกับฉัน ดีกว่า แข็งแกร่งกว่าฉัน พวกเขากลายเป็นฝุ่นกันหมดแล้ว
So if you'll just get up and leave quietly, we can end this right here.ฉัน่าเธอลุก และกลับบ้านไป แบบเงียบๆ ดีกว่า เรื่องจะได้จบ
...my bigger, better dream now is to see my incredibly beautiful daughter perform those songs.ความฝันที่ใหญ่กว่า ดีกว่า คือการได้มาเห็น ลูกสาวที่แสนสวยของฉัน แสดงเพลงพวกนั้น
We're gonna regroup, and we'll move forward from this, Bran, better and stronger.และเราจะเดินหน้าต่อไป เบรน ดีกว่า และเข้มแข็งกว่า คุณจะได้เห็นกัน
I'm sorry to bother you at this time, but Jake found something that belongs to Soleil, and obviously he felt he couldn't wait.- เรียก คาร์ล ดีกว่า คาร์ล ผมขอโทษที่มารบกวนคุณเช้าแบบนี้ แต่เจคเจอบางอย่างที่เป็นของโซเลย์
So a 9-millimeter's actually better than a 10-millimeter?งั้นแปลว่า 9 มม. ดีกว่า 10 มม.
Better. You learn fast.ดีกว่า คุณเรียนรู้ได้เร็ว
Well, it's a lot better than having to wear noise-cancelling headphones in my own apartment.ดีกว่า ต้องใส่หูฟังตัดเสียง ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองล่ะ
Oh, by better, do you mean hit the target?ดีกว่า ที่ว่า หมายถึงยิงโดนเป้าหรือคะ
Better save your strength 'cause you got a few more races left to run, show horse.ดีกว่า บันทึก ความแข็งแรงของ คุณ เพราะ คุณมี เพียงไม่กี่ เชื้อชาติ เหลือที่จะ ทำงาน การแสดง ม้า
I helped with the tire!ดีกว่า แขวนเป็นอาหารกลางวันของคุณ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีกว่า
Back to top