ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดำเนินตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดำเนินตน*, -ดำเนินตน-

ดำเนินตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำเนินตน (v.) conduct See also: behave, act, perform, do, commit, operate Syn. ปฏิบัติตัว, ทำตัว, ปฏิบัติ, วางตน, วางตัว, กระทำ, ปฏิบัติตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดำเนินตน
Back to top